Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1240. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer, stran 3486.

Na podlagi 62., 63. in 64. člena zakona o socialnem varstvu, 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) in 7. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 11. seji dne 28. 2. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti dobrodelnim organizacijam, organizacijam za samopomoč in invalidskim organizacijam (v nadaljevanju: organizacije) na področju zdravstvenega in socialnega varstva.
2. člen
Predmet tega pravilnika so sredstva, ki jih za izvedbo letnih programov dela zagotavlja država in sredstva, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.
3. člen
Pravico do letnih dotacij za izvajanje dejavnosti organizacij imajo organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih so elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalcev ali članov, dobrodelnost in samopomoč.
4. člen
Sofinancirajo se programi organizacij ne glede na sedež le-teh, vendar pa imajo med člani tudi člane iz Občine Ljutomer.
5. člen
Iz proračuna se financirajo dejavnost organizacij, predmet tega pravilnika pa niso sredstva za investicije v prostor.
6. člen
Masa sredstev za financiranje organizacij se določa v proračunu Občine Ljutomer. O delitvi sredstev med organizacije pa odloča tričlanska komisija.
Komisijo za področje socialnega varstva sestavljajo predstavnik Občine Ljutomer, predstavnik organizacije s področja socialnega varstva in predstavnik CSD Ljutomer.
Komisijo za področje zdravstvenega varstva sestavljajo predstavnik Občine Ljutomer, predstavnik organizacije s področja zdravstvenega varstva in predstavnik Zdravstvenega doma Ljutomer.
Komisijo imenuje župan Občine Ljutomer.
7. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisju. Razpis se objavi do 15. novembra.
8. člen
Javni razpis obsega:
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– merila za dodelitev sredstev,
– okvirno višino sredstev,
– rok za prijavo in
– rok za pošiljanje obvestila o izbiri in višini dodeljenih sredstev.
9. člen
Z organizacijami Občina Ljutomer sklene pogodbo o financiranju dejavnosti. Podpisnik te pogodbe je župan Občine Ljutomer.
10. člen
Pogodba vsebuje:
1. naziv in naslov uporabnika in prejemnika,
2. namen za katerega je finančna pomoč dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. način nadzora,
5. terminski plan porabe sredstev,
6. določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstva vrniti v proračun.
11. člen
Komisija vloge za finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer izloči, če ne izpolnjujejo osnovnih pogojev.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
12. člen
Osnovni pogoji:
– organizacije, ki dokazujejo javnokoristno dejavnost z listinami,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.
Programi se točkujejo in letno se določi vrednost točke glede na višino sredstev, ki bodo zagotovljena v proračunu Občine Ljutomer za ta namen.
13. člen
Odločba o dodelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva 150 točk
14. člen
Ocena programa
Programe oceni komisija glede na kvalitetno obrazložitev predvidenih dejavnosti, množičnost vključevanja članov organizacije v akcije, sodelovanje organizacije z okoljem, rezultati udejstvovanj članov organizacij v akcijah namenjenih širšemu okolju.
Komisija za ocenjevanje uporabi naslednje dejavnosti:
– pomoč članom organizacije za lažje komuniciranje z okolico,
– pomoč družinam in posameznikom izven organizacije,
– predavanja za člane,
– predavanja za širše okolje,
– strokovni izleti, ekskurzije,
– kulturno udejstvovanje,
– športno udejstvovanje,
– izdajanje glasila, biltena,
– dobrodelne prireditve.      20 – 100 točk
15. člen
Število članov organizacije iz Občine Ljutomer
10 do 30 članov              5 točk
30 do 50 članov              10 točk
nad 50 članov               15 točk
Komisija uporabi za ocenjevanje organizacij merila iz tega pravilnika kot osnovo, lahko pa odloči zaradi specifičnosti določenih programov z navedbo razlogov tudi drugače.
III. PREHODNE DOLOČBE
16. člen
7. člen iz tega pravilnika se začne izvajati v letu 2001. V letu 2000 se javni razpis objavi do 31. 3. 2000 po predhodnem imenovanju komisij.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-6/00-723
Ljutomer, dne 28. februarja 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost