Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1225. Odlok o občinski redarski službi v Občini Tržič, stran 3464.

Na podlagi 16. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), pravilnika o enotni uniformi, označbah opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99) 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), – 5. točke 25. člena, 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/88 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 35/97, 87/97, 73/98) ter 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 8. seji dne 8. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o občinski redarski službi v Občini Tržič
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ustanovi služba občinskega redarstva, njena organizacija, pristojnosti in način dela.
2. člen
Služba občinskega redarstva je ustanovljena za nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili in izvrševanje nalog predpisanih z občinskimi odloki na območju Občine Tržič.
II. ORGANIZACIJA
3. člen
Službo občinskega redarstva opravljajo občinski redarji, ki opravljajo svoje delo v predpisanih uniformah. Za svoje delo občinsko redarstvo uporablja službeno vozilo, ki mora biti označeno v skladu z pravilnikom o enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva, ki sta ga izdala minister za lokalno samoupravo in minister za notranje zadeve.
4. člen
Župan Občine Tržič izda pravilnik glede službene obleke in določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci na teh delovnih mestih.
5. člen
Občinski redar ima posebno izkaznico in uniformo, ki je predpisana že s prej omenjenim pravilnikom.
III. PRISTOJNOSTI
6. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov občinskega sveta s komunalnega področja in drugih predpisov, ki določajo njegovo pristojnost.
Občinski redar ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost, da:
– legitimira,
– predlaga uvedbo postopka zardi prekrška, neznanja gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja,
– izreka mandatno kazen, kadar je za to pooblaščen,
– daje ustne in pismene naloge za odpravo nepravilnosti,
– daje ustrezne podatke pristojnemu organu, če meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere sam ni pristojen,
– opravlja druge zadeve s področja službe občinskega redarstva; občinski redar je dolžan opozarjati občane in organizacije na ugotovljene nepravilnosti.
7. člen
Podjetja, zavodi, državni organi in posamezniki so dolžni občinskemu redarju:
– omogočati nemoteno izvrševanje nadzorstva,
– dati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora,
– omogočiti vstop v poslovne prostore in objekte ter dostop do naprav, ki se nadzorujejo.
8. člen
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa ali ga ne izvrši popolnoma ali v predpisanem roku, lahko občinski redar določi, da opravi predpisani ukrep druga oseba na zavezančeve stroške.
Občinski redar lahko zahteva pri svojem delu pomoč delavcev policije, kadar je to potrebno zaradi varnosti in reda.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznujejo za prekršek posamezniki, od 90.000 do 170.000 SIT pa pravna oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe:
– če ne odpravi nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil občinski redar,
– če onemogoči ali ovira opravljanje nalog iz pristojnosti službe občinskega nadzorstva ali pooblaščeni uradni osebi noče dati podatkov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil v zvezi s predmetom postopka.
10. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi službe komunalnega reda za območje Občine Tržič (Uradni vestnik Gorenjske, št. 30/78).
11. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-01/00-03
Tržič, dne 8. marca 2000.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti