Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1241. Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil in za kapitalske naložbe v gospodarske družbe za namene sanacije, stran 3487.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, v povezavi s šesto alineo prvega odstavka 7. člena, drugo alineo prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 10. člena in prvega odstavka 11. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za dodeljevanje posojil in za kapitalske naložbe v gospodarske družbe za namene sanacije
1. člen
S to uredbo se določajo natančnejši kriteriji za dodeljevanje posojil in za kapitalske naložbe v gospodarske družbe za namene sanacije iz uporabe 13% sredstev kupnin, s katerimi razpolaga Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
2.člen
Do dodelitve dolgoročnega posojila ali do kapitalske naložbe je upravičena gospodarska družba, ki spada:
– med srednje ali velike gospodarske družbe v skladu z določbami 51. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99 in 54/99), vendar ne sme v letni bilanci stanja in izkazu uspeha prikazovati v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa več kot 40 mio EUR prihodkov in ne več kot 27 mio EUR sredstev; za velike gospodarske družbe, ki v letni bilanci stanja in izkazu uspeha prikazujejo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa več kot 40 mio EUR prihodkov in več kot 27 mio EUR sredstev pa je potrebno pripraviti individualni program, ki se mora pred dodelitvijo državne pomoči priglasiti v skladu z zakonom o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00);
– ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti uvršča med:
– D Predelovalne dejavnosti (šifra 15-37)
– F Gradbeništvo (šifra 45).
Dodeljevanje sredstev za posojila in za kapitalske naložbe se odobrava na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
3. člen
Pri dodeljevanju sredstev za posojila in za kapitalske naložbe v gospodarske družbe iz prejšnjega člena uredbe morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
– gospodarska družba mora predložiti projekt prestrukturiranja z opredelitvijo investicij v osnovna in obratna sredstva, potrjen s strani organov upravljanja gospodarske družbe in odobren s strani poslovne banke, če poslovna banka sodeluje v finančni konstrukciji projekta. Projekt prestrukturiranja mora vsebovati opis okoliščin, ki so privedle do težav v gospodarski družbi, med ostalim mora upoštevati sedanje stanje in oceno bodočih gibanj ponudbe in povpraševanja na trgu predmetnih proizvodov. Ocena mora biti izdelana za optimistična, pesimistična in realna predvidevanja gibanj na trgu. Upoštevati mora tudi specifične prednosti in slabosti gospodarske družbe. Projekt prestrukturiranja mora prikazati predvideni dobiček, ki po zaključenem projektu prestrukturiranja omogoča pokrivanje vseh stroškov, vključno amortizacijo in odhodke financiranja;
– iz projekta prestrukturiranja mora biti razvidna razvojna naravnanost projekta kot na primer; uvajanje novih tehnologij in inovacij, izboljšanje postopkov trženja in distribucije, dvig kakovosti poslovanja, prilagajanje zahtevnejšim tehnološkim standardom itd.;
– v projektu prestrukturiranja mora biti opredeljena finančna konstrukcija projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva: obseg lastnih sredstev gospodarske družbe, obseg sredstev poslovne banke (kolikor le-ta v projektu sodeluje) in obseg sredstev državnega kreditiranja ali kapitalskih naložb, ki pa ne sme presegati 40% vrednosti projekta po programu prestrukturiranja;
– boniteta gospodarske družbe mora biti izkazana z bonitetno skupino A, B, C ali D po bančni klasifikaciji in z obrazci BON-1 in BON-2, ne starejšimi od 60 dni, Agencije Republike Slovenije za plačilni promet;
– gospodarska družba mora predložiti izjavo, da je za zavarovanje obveznosti sposobna ponuditi zanesljive instrumente za zavarovanje plačil;
– kot sopodpisniki posojilnih pogodb z državo in poslovnimi bankami, če poslovne banke v projektu sodelujejo, morajo pristopiti vse odvisne in obvladujoče družbe posojilojemalca;
– gospodarska družba se ne sme nahajati v stečajnem postopku.
Posojila se odobrijo pod naslednjimi pogoji:
– rok vračila: največ deset let od črpanja posojila;
– obrestna mera: vsakokrat veljavna temeljna obrestna mera (TOM);
– odplačevanje glavnice: v enakih četrtletnih obrokih s pričetkom odplačevanja najkasneje po štirih letih od črpanja posojila (moratorij).
Plačevanje obresti: obresti za obdobje moratorija iz prejšnje alinee se četrtletno pripisujejo glavnici, obresti od tako povečane glavnice pa se plačujejo skupaj z odplačili obrokov glavnice od vključno prvega obroka glavnice dalje.
Če v času obračuna obresti od posojil iz prvega odstavka tega člena zaradi pomanjkanja podatkov ali iz drugih razlogov ni mogoče ugotoviti višine TOM za posamezno obdobje, se šteje, da je TOM v takšnem obdobju enaka kot TOM v zadnjem obdobju pred takšnim obdobjem, za katerega jo je še mogoče ugotoviti. Takšen obračun obresti se šteje kot pravilen in dokončen tudi v primeru, če postane TOM kasneje znana.
4. člen
Sredstva iz uporabe dela kupnin se lahko uporabijo tudi za kapitalske naložbe v gospodarske družbe, bodisi direktno ali v obliki konverzije že danih posojil v kapitalski delež.
Za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka morajo gospodarske družbe poleg pogojev iz prvega odstavka 3. člena tudi izpolniti enega od navedenih pogojev:
– gospodarska družba se mora po standardni klasifikaciji uvrščati med dejavnosti, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela ustrezne sklepe o ukrepih za izboljšanje poslovanja v delovno intenzivnih panogah slovenske predelovalne industrije;
– kapitalizacija dodeljenega posojila zagotavlja pozitiven finančni učinek na prestrukturiranje in razvojno naravnanost gospodarske družbe.
Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra pristojnega za gospodarske dejavnosti, izdaja sklepe o posameznih kapitalskih naložbah v gospodarske družbe po tej uredbi.
5. člen
Gospodarskim družbam, ki so jim bila v predhodnih javnih razpisih dodeljena posojila po takratnih pogojih, se lahko odobrijo novi posojilni pogoji, kakor so določeni v drugem odstavku 3. člena te uredbe.
6. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za namene sanacije (Uradni list RS, št. 11/98 in 46/98).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 444-04/00-1
Ljubljana, dne 16. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost