Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ureditvi obveznosti iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolgov, sklenjenih v obdobju od 1984 do 1988 med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Dansko (BDKKD), stran 208.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE DANSKE O UREDITVI OBVEZNOSTI IZ DVOSTRANSKIH SPORAZUMOV O KONSOLIDACIJI DOLGOV, SKLENJENIH V OBDOBJU OD 1984 DO 1988 MED NEKDANJO SOCIALISTIČNO FEDERATIVNO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO IN KRALJEVINO DANSKO (BDKKD)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ureditvi obveznosti iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolgov, sklenjenih v obdobju od 1984 do 1988 med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Dansko (BDKKD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. februarja 2000.
Št. 001-22-43/00
Ljubljana, dne 8. marca 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE DANSKE O UREDITVI OBVEZNOSTI IZ DVOSTRANSKIH SPORAZUMOV O KONSOLIDACIJI DOLGOV, SKLENJENIH V OBDOBJU OD 1984 DO 1988 MED NEKDANJO SOCIALISTIČNO FEDERATIVNO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO IN KRALJEVINO DANSKO (BDKKD)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ureditvi obveznosti iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolgov, sklenjenih v obdobju od 1984 do 1988 med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Dansko, sklenjen z izmenjavo not 31. marca 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi:
S.2.file No. 73.B.209
NOTE VERBALE
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, and has the honour to inform the latter, that the Government of the Kingdom of Denmark declares that there are no debts owed by Slovenia to Denmark deriving from bilateral consolidation agreements based on Agreed Minutes of the Paris Club and signed in the period 1984 to 1988 between the Kingdom of Denmark and the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY).
Tha Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark recognizes, that the SFRY has ceased to exist and that the Republic of Slovenia is one of its successor states.
If the foregoing is acceptable to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, this note and the note in reply shall regulate, with effect as from a date to be notified by the Government of the Republic of Slovenia, the relations between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Slovenia, with regard to debt that has been rescheduled in accordance with Agreed Minutes of the Paris Club.
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark avails itself of this opportunity to renew the assurances of its highest consideration.
Copenhagen, March 15, 1999
Ministry of Foreign Affairs
Ljubljana
REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
No. 2117/98-7813
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark, and has the honour to agree with the text of the letter’s note n. 73.B.209 dated March 15, 1999, which reads as follows:
“The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, and has the honour to inform the latter, that the Government of the Kingdom of Denmark declares that there are no debts owed by Slovenia to Denmark deriving from bilateral consolidation agreements based on Agreed Minutes of the Paris Club and signed in the period 1984 to 1988 between the Kingdom of Denmark and the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY).
Tha Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark recognizes, that the SFRY has ceased to exist and that the Republic of Slovenia is one of its successor states.
If the foregoing is acceptable to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, this note and the note in reply shall regulate, with effect as from a date to be notified by the Government of the Republic of Slovenia, the relations between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Slovenia, with regard to debt that has been rescheduled in accordance with Agreed Minutes of the Paris Club.
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark avails itself of this opportunity to renew the assurances of its highest consideration.
Copenhagen, March 15, 1999“
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, March 31, 1999
Ministry of Foreign Affairs
COPENHAGEN
S.2.datoteka št. 73.B.209
VERBALNA NOTA
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga ima čast obvestiti, da Vlada Kraljevine Danske izjavlja, da ni nobenih dolgov, ki bi jih Slovenija dolgovala Danski in bi izhajali iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji, temelječih na usklajenih zapisnikih Pariškega kluba in podpisanih v obdobju od 1984 do 1988 med Kraljevino Dansko in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ).
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske priznava, da je SFRJ prenehala obstajati in da je Republika Slovenija ena njenih držav naslednic.
Če je zgornje sprejemljivo za Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, bosta ta nota in nota, ki je odgovor nanjo, z začetkom veljavnosti na dan, ki ga sporoči Vlada Republike Slovenije, urejali odnose med Vlado Kraljevine Danske in Vlado Republike Slovenije glede dolga, ki je bil reprogramiran v skladu z usklajenimi zapisniki Pariškega kluba.
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske ob tej priložnosti ponovno izraža svoje globoko spoštovanje.
Koebenhavn, 15. marca 1999
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ljubljana
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Št. 2117/98-7813
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Danske in ga ima čast obvestiti, da se strinja z vsebino verbalne note št. 73.B.209 z dne 15. marca 1999, ki se glasi:
“Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga ima čast obvestiti, da Vlada Kraljevine Danske izjavlja, da ni nobenih dolgov, ki bi jih Slovenija dolgovala Danski in bi izhajali iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji, temelječih na usklajenih zapisnikih Pariškega kluba in podpisanih v obdobju od 1984 do 1988 med Kraljevino Dansko in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ).
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske priznava, da je SFRJ prenehala obstajati in da je Republika Slovenija ena njenih držav naslednic.
Če je zgornje sprejemljivo za Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, bosta ta nota in nota, ki je odgovor nanjo, z začetkom veljavnosti na dan, ki ga sporoči Vlada Republike Slovenije, urejali odnose med Vlado Kraljevine Danske in Vlado Republike Slovenije glede dolga, ki je bil reprogramiran v skladu z usklajenimi zapisniki Pariškega kluba.
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Danske ob tej priložnosti ponovno izraža svoje globoko spoštovanje.
Koebenhavn, 15. marca 1999“
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ob tej priložnosti ponovno izraža svoje globoko spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Kraljevine Danske.
Ljubljana, 31. marca 1999
Ministrstvo za zunanje zadeve
KOEBENHAVN
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 450-07/99-23/1
Ljubljana, dne 29. februarja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.
za
Eda Okretič Salmič l. r.

AAA Zlata odličnost