Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1201. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Černelavci - naselje Polana, stran 3440.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 65. in 68. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Svet KS Černelavci na seji dne 17. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Černelavci – naselje Polana
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Černelavci – naselje Polana za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 2000 do 31. 5. 2005.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 23. aprila 2000 od 7. do 19. ure v vaško gasilskem domu v Polani.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer za:
– izgradnjo pločnikov v naselju,
– izgradnjo avtobusnega postajališča,
– izgradnjo parkirišča pri pokopališču,
– sofinanciranje obnove cest v naselju,
– vzdrževalna dela na vaško gasilskem domu,
– ostala vzdrževalna dela na objektih in napravah.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni 18,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo 10,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Polana ter lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% mesečno od neto plač zaposlenih,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% mesečno samostojni podjetniki od zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s stalnim bivališčem v naselju Polana,
– 3% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo leto, zaposleni v tujini,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki nepremičnin v naselju Polana, ki nimajo stalnega bivališča v naselju Polana.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Černelavci in z naslednjim besedilom:
Krajevna skupnost Černelavci – naselje Polana
                      G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 23. aprila 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Polana, ki se uporabi za:
– izgradnjo pločnikov v naselju,
– izgradnjo avtobusnega postajališča,
– izgradnjo parkirišča pri pokopališču,
– sofinanciranje obnove cest v naselju,
– vzdrževalna dela na vaško gasilskem domu,
– ostala vzdrževalna dela na objektih in napravah.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v višini, ki je določen v 4. členu sklepa o razpisu referenduma.
GLASUJEM
                 “ZA”	                “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za naselje Polana.
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Polana.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Černelavci.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Černelavci in Vaški odbor naselja Polana.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija KS Černelavci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan razpisa se šteje 24. marec 2000, od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma. Sklep se objavi tudi na krajevno običajen način.
Št. 19/2000
Černelavci, dne 17. februarja 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Černelavci
Jožef Recek l. r.

AAA Zlata odličnost