Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1246. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu, stran 3498.

Na podlagi tretjega odstavka 56. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu
1. člen
Besedilo prvega odstavka 14. člena navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št.110/99) se spremeni tako, da se glasi:
“Drugi in določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, katerih ustanovitelj je država, pošljejo otvoritveno bilanco na obrazcu otvoritvena bilanca stanja, ki je sestavni del tega navodila (Priloga 1), ministrstvu za finance. Drugi in določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, katerih ustanovitelj je občina, pa pošljejo otvoritveno bilanco stanja organu občine, pristojnemu za finance.”
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402 - 7/2000
Ljubljana, dne 22. marca 2000.
Mitja Gaspari l.r.
Minister
za finance
Priloga 1

IME UPORABNIKA: .................................

Sedež uporabnika: ...............................

              OTVORITVENA
             BILANCA STANJA
            na dan 1. 1. 2000

-----------------------------------------------------------------
Členitev               Naziv  Oznaka Znesek
skupine kontov            skupine  AOP  (v tisočih
                   konta      tolarjih)
-----------------------------------------------------------------
1                    2    3     4
-----------------------------------------------------------------

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN       001
  SREDSTVA V UPRAVLJANJU
  (002-003+004-005+006-007
  +008+009+010+011)

00 Neopredmetena dolgoročna sredstva  002

01 Popravek vrednosti neopredmetenih
  dolgoročnih sredstev        003

02 Nepremičnine            004

03 Popravek vrednosti nepremičnin   005

04 Oprema in druga opredmetena
  osnovna sredstva          006

05 Popravek vrednosti opreme in
  drugih opredmetenih osnovnih
  sredstev              007

06 Dolgoročne finančne naložbe     008

07 Dolgoročno dana posojila in
  depoziti              009

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja  010

09 Terjatve za sredstva dana v
  upravljanje             011

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
  RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
  ČASOVNE RAZMEJITVE
  (od 013 do 022)           012

10 Denarna sredstva v blagajni     013

11 Denarna sredstva na računih     014

12 Kratkoročne terjatve do kupcev   015

13 Dani predujmi in varščine      016

14 Kratkoročne terjatve do
  uporabnikov enotnega kontnega
  načrta               017

15 Kratkoročne finančne naložbe    018

16 Kratkoročne terjatve iz
  financiranja            019

17 Druge kratkoročne terjatve     020

18 Neplačani odhodki          021

19 Aktivne časovne razmejitve     022

C) ZALOGE               023
  (od 024 do 030)

30 Obračun nabave surovin in
  materiala              024

31 Zaloge surovin in materiala     025

32 Zaloge drobnega inventarja in
  embalaže              026

33 Nedokončana proizvodnja in
  storitve              027

34 Proizvodi              028

35 Obračun nabave blaga        029

36 Zaloge blaga            030

  AKTIVA SKUPAJ            031
  (001+012+023)

  DEL 99 AKTIVNI KONTI
  IZVENBILANČNE EVIDENCE       032

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
  PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE     033
  (od 034 do 042)

20 Kratkoročne obveznosti za prejete
  predujme in varščine        034

21 Kratkoročne obveznosti do
  zaposlenih             035

22 Kratkoročne obveznosti do
  dobaviteljev            036

23 Druge kratkoročne obveznosti iz
  poslovanja             037

24 Kratkoročne obveznosti do
  uporabnikov enotnega kontnega
  načrta               038

25 Kratkoročno prejeti krediti     039

26 Kratkoročne obveznosti iz
  financiranja            040

28 Neplačani prihodki         041

29 Pasivne časovne razmejitve     042

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
  OBVEZNOSTI 0             43
  (od 044 do 051)

90 Splošni sklad            044

91 Rezervni sklad           045

92 Dolgoročno razmejeni prihodki    046

93 Dolgoročne rezervacije       047

95 Ugotovljeni poslovni izid      048

96 Dolgoročno prejeti krediti     049

97 Dolgoročne obveznosti        050

99 Obveznosti za sredstva prejeta v
  upravljanje             051

  PASIVA SKUPAJ            052
  (033+043)

  DEL 99 PASIVNI KONTI
  IZVENBILANČNE EVIDENCE       053
  (032 = 053)

Dne:         Oseba, odgovorna za     Odgovorna
           sestavljanje bilance:     oseba:

------------------- ------------------------  -----------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti