Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2684. Sklep o začasnem opravljanju funkcije ministra

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2685. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski Republiki
2686. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Mongoliji
2687. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2749. Uredba o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Odloki

2688. Odlok o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo
2750. Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019

MINISTRSTVA

2689. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov
2690. Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku
2691. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja

USTAVNO SODIŠČE

2692. Spremembe Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2019 do 20. 12. 2019

BANKA SLOVENIJE

2693. Sklep o postopku in pogojih za uveljavljanje nadomestila za mirovanje po prenehanju zaposlitve v Banki Slovenije

SODNI SVET

2694. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu
2695. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2696. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2697. Poslovnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

OBČINE

Brežice

2698. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice

Celje

2744. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park

Dravograd

2699. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd

Gorenja vas-Poljane

2745. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019

Kamnik

2700. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik
2701. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik
2702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2
2703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik
2704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«
2705. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kočevje

2706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
2707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje
2708. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje

Koper

2709. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper
2710. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2711. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

2712. Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško
2713. Odlok o določitvi in uporabi celostne grafične podobe turistične ponudbe v občini Krško
2714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško – SD OPN2 (širitev stavbnih zemljišč za obstoječo turistično dejavnost – Tri lučke)
2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (prizidava zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč)
2716. Sklep o lokacijski preveritvi za območje razpršene poselitve z oznako EUP PPL 133 v k.o. Veliki Podlog
2717. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2019
2718. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2019

Laško

2746. Spremembe Statuta Občine Laško
2747. Odlok o zimski službi v Občini Laško
2748. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško

Luče

2719. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno glasilo ZSO št. 5/00, Uradni list RS, št. 48/05, 59/13, 12/18) – za ureditveno območje 3.8 v Lučah

Murska Sobota

2720. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka
2721. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)

Postojna

2722. Odlok o določitvi novega imena ulice na območju mesta Postojna

Ptuj

2723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

Puconci

2724. Sklep o ceni grobnine in storitev uporabe mrliške vežice na pokopališčih v Občini Puconci za leto 2019

Rečica ob Savinji

2725. Razveljavitev Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Rečica ob Savinji in povračilu stroškov

Semič

2726. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Semič
2727. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič
2728. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič
2729. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2730. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

2731. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2020

Sodražica

2732. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Sodražica
2733. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1234 za enoto urejanja prostora "Vi01.odo" Vinice
2734. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

2735. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 1. volilni enoti

Škocjan

2736. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in rezervnega sklada
2737. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019
2738. Sklep o prenosu stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti v upravljanje
2739. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Turnišče

2740. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče

Zagorje ob Savi

2741. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019

Žužemberk

2742. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2019 – rebalans I.
2743. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

POPRAVKI

2751. Popravek Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci
2752. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti