Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

Ob-3134/19, Stran 2114
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa Sveta zavoda Vrtec Nova Gorica z dne 24. 9. 2019, Svet zavoda Vrtec Nova Gorica, Kidričeva ul. 34c, 5000 Nova Gorica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s prvim odstavkom 53. in 107.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), in sicer:
– Izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri ali izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo;
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor;
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Kandidati/-ke naj pisni prijavi priložijo dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer glede:
– izobrazbe,
– naziva (svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– opravljenega strokovnega izpita,
– opravljenega ravnateljskega izpita (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju – (fotokopija delovne knjižice ali izpisek iz ZPIZ oziroma drugo ustrezno dokazilo o delovnih izkušnjah na področju vzgoje in izobraževanja),
– nekaznovanosti (potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, da kandidat/-ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 1 meseca) in
– potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj iz prejšnje alineje, ki ne sme biti starejše od 1 meseca.
Kandidati/-ke morajo v skladu z 58. členom ZOFVI prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priložijo tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje do 21. 10. 2019 v zaprti ovojnici, na naslov: Svet zavoda Vrtec Nova Gorica, Kidričeva ul. 34c, 5000 Nova Gorica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidati/ke bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku. Prijava bo pravočasna, če bo oddana po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.
Svet zavoda Vrtec Nova Gorica