Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2741. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019, stran 7455.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18 – ZLS-S), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – ZJF-H), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – ZSPDSLS-1 in 79/18 – ZSPDSLS-1A), 17. in 100. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 7. redni seji dne 7. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
v evrih
I
SKUPAJ PRIHODKI
70+71+72+73+74
15.160.804
TEKOČI ODHODKI
12.831.141
70
DAVČNI PRIHODKI
11.216.058
700
Davki na dohodek in dobiček
9.973.448
703
Davki na premoženje
979.610
704
Domači davki na blago in storitve
263.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.615.083
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.370.623
711
Takse in pristojbine
9.000
712
Denarne kazni
9.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
54.160
714
Drugi nedavčni prihodki
172.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI
286.647
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
72.499
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
214.148
73
PREJETE DONACIJE
16.300
730
Prejete donacije iz domačih virov
16.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.026.715
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.980.205
741
 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
46.511
II
SKUPAJ ODHODKI
40+41+42+43
15.874.436
40
TEKOČI ODHODKI
5.026.577
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
819.569
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
144.559
402
Izdatki za blago in storitve
1.921.257
403
Plačila domačih obresti
32.000
409
Sredstva, izločena v rezerve
2.109.191
41
TEKOČI TRANSFERI
7.942.702
410
Subvencije
83.182
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.897.238
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
856.041
413
Drugi tekoči domači transferi
3.106.241
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.394.000
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.394.000
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
511.157
431
Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
270.491
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
240.666
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
I – II
–713.632
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
750+751
8.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
8.000
750
Prejeta vračila danih posojil
8.000
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
IV – V
+8.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE
500
3.487.058
50
ZADOLŽEVANJE
3.487.058
500
Domače zadolževanje
3.487.058
VIII
ODPLAČILA DOLGA
550
3.553.933
55
ODPLAČILA DOLGA
3.553.933
550
Odplačila domačega dolga
3.553.933
IX
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
I+IV+VII-II-V-VIII
–772.507
X
NETO ZADOLŽEVANJE 
VII-VIII
–66.875
XI
NETO FINANCIRANJE
VI+X-IX
713.632
XII
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta
 
773.907
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 50.000,00 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.«
Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:
»Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 200.000,00 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000,00 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.«
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
Spremeni se 12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) tako, da se glasi:
»V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2019 lahko zadolži do višine 287.058,00 evrov.
Občina v letu 2019 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.«
Spremeni se 14. člen (obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) tako, da se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2019 zadolži do višine 3.200.000,00 evrov.«
2. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 ostajajo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-14/2019
Zagorje ob Savi, dne 7. oktobra 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan