Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

II D 1084/2007 Os-2708/19, Stran 2131
Okrajno sodišče v Mariboru je v zapuščinski zadevi po pok. Mariji Cvetko, roj. 26. 5. 1919, drž. RS, vdovi, nazadnje stan. Keleminova ulica 8, Maribor, umrli 30. 5. 2007, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) s sklepom opr. št. II 1084/20078 z dne 11. 6. 2019, za začasno zastopnico dediču Francu Russignolliju, rojenemu kot Jožef Hedžek, roj. 5. 3. 1941, neznanega bivališča, postavilo odvetnico Rijo Krivograd, Meljska cesta 1, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni zapuščinski zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala dediča v postopku vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dediču postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 2019