Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2693. Sklep o postopku in pogojih za uveljavljanje nadomestila za mirovanje po prenehanju zaposlitve v Banki Slovenije, stran 7365.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o Banki Slovenije v zvezi z 29. členom Kodeksa Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 53/19), Svet Banke Slovenije sprejme
S K L E P 
o postopku in pogojih za uveljavljanje nadomestila za mirovanje po prenehanju zaposlitve v Banki Slovenije 
1. člen 
Ta sklep določa podrobnejša pravila glede postopka in pogojev za uveljavljanje pravice do nadomestila za mirovanje zaradi uresničevanja omejitev, ki jih za določene kategorije zaposlenih po prenehanju delovnega razmerja v Banki Slovenije določa Kodeks Banke Slovenije (v nadaljevanju: Kodeks).
2. člen 
Zaposleni, ki mu je prenehalo delovno razmerje v Banki Slovenije (v nadaljevanju: nekdanji zaposleni), lahko pod pogoji iz tega sklepa uveljavlja pravico do nadomestila iz naslova mirovanja zaradi uresničevanja omejitev na podlagi Kodeksa v zvezi z novo zaposlitvijo.
3. člen 
Banka Slovenije in nekdanji zaposleni skleneta dogovor o mirovanju v katerem opredelita obdobje mirovanja skladno s Kodeksom ter izplačilo mesečnega nadomestila v zvezi z mirovanjem skladno s tem sklepom.
4. člen 
Nekdanji zaposleni je v času obdobja mirovanja upravičen do mesečnega nadomestila, ki se določi v deležu od povprečne plače v zadnjih 6 mesecih, ki jo je nekdanji zaposleni prejel v času zaposlitve v Banki Slovenije, in sicer:
a. zaposleni, ki je neprekinjeno v skupnem trajanju vsaj 6 mesecev opravljal funkcijo člana Sveta Banke Slovenije, je upravičen do mesečnega nadomestila v višini:
– 100 % njegove povprečne plače v obdobju od prenehanja funkcije do 6 mesecev po prenehanju funkcije in
– 50 % njegove povprečne plače v obdobju od 6 mesecev do 12 mesecev po prenehanju funkcije;
b. zaposleni, ki je neprekinjeno v skupnem trajanju vsaj 6 mesecev opravljal funkcijo direktorja in namestnika direktorja, za katerega velja mirovanje, je upravičen do mesečnega nadomestila v višini:
– 100 % njegove povprečne plače v obdobju od prenehanja funkcije do 3 mesecev po prenehanju funkcije in
– 50 % njegove povprečne plače v obdobju od 3 mesecev do 6 mesecev po prenehanju funkcije;
c. zaposleni, ki je neprekinjeno v skupnem trajanju vsaj 6 mesecev opravljal naloge, ki obsegajo vodenje in koordinacijo stalnih strokovnih skupin, in zanj velja mirovanje, je upravičen do mesečnega nadomestila v višini:
– 70 % njegove povprečne plače v obdobju od prenehanja opravljanja dela do 6 mesecev po prenehanju opravljanja dela;
d. drugi zaposleni, za katerega velja mirovanje v zvezi z opravljanjem nalog v Banki Slovenije, je upravičen do mesečnega nadomestila v višini:
– 20 % njegove povprečne plače v obdobje od prenehanja opravljanja nalog do 3 mesecev po prenehanju funkcije.
Zaposleni je upravičen do nadomestila za mirovanje od dneva, ko vloži zahtevo za nadomestilo in do izteka obdobja mirovanja, ki velja za zaposlenega na podlagi dogovora o mirovanju.
5. člen 
Če se nekdanji zaposleni v času prejemanja nadomestila zaposli ali začne opravljati pridobitno dejavnost ali drugo delo na podlagi pogodbe o delu, avtorske pogodbe ali druge podobne pogodbe oziroma kot podjetnik posameznik, ter to delo ni v nasprotju z omejitvami iz naslova mirovanja, se znesek mesečnega nadomestila za mirovanje (ob naslednjem izplačilu nadomestila) zniža do višine, ki skupaj z vsoto prejetih izplačil v tem mesecu (po plačilu davkov in obveznih prispevkov) dosega povprečno mesečno plačo nekdanjega zaposlenega v zadnjih 6 mesecih v Banki Slovenije, pri čemer znesek nadomestila v nobenem primeru ne presega zneska do katerega je upravičen zaposleni na podlagi 4. člena tega sklepa.
Ne glede na prejšnji odstavek, se izplačila, ki jih zaposleni prejme v zvezi z delom ali dejavnostjo, ki jo je opravljal pred zaposlitvijo ali v času zaposlitve v Banki Slovenije skladno s Kodeksom, ter so nekdanjemu zaposlenemu izplačana po prenehanju zaposlitve, ne upoštevajo kot odbitki od nadomestila za mirovanje po tem sklepu.
6. člen 
Za uveljavljanje pravice do nadomestila po tem sklepu mora nekdanji zaposleni (kadarkoli v času trajanja mirovanja) pooblaščencu za skladnost poslovanja v Banki Slovenije predložiti zahtevo za uveljavljanje pravice do nadomestila za mirovanje ter dokazila, da ni v delovnem razmerju in ne opravlja pridobitne dejavnosti ali drugega dela, oziroma predložiti dokazila o prejemkih iz tega naslova.
Nadomestilo za mirovanje se nekdanjemu zaposlenemu izplača za pretekli mesec, z upoštevanjem prejemkov, ki jih je nekdanji zaposleni prejel v istem mesecu.
7. člen 
Nekdanji zaposleni je v času prejemanja nadomestila po tem sklepu dolžan obvestiti pooblaščenca za skladnost o vseh izplačilih iz naslova opravljanja dela ali pridobitne dejavnosti najkasneje do 5 delovnega dne v mesecu za pretekli mesec.
8. člen 
Nekdanji zaposleni v času trajanja mirovanja ne sme sklepati dogovorov za odloženo plačilo in drugih dogovorov, ki bi bili v nasprotju z namenom tega sklepa.
9. člen 
Nekdanjemu zaposlenemu, ki ravna v nasprotju s 7. ali 8. členom tega sklepa, preneha pravica do nadomestila in mora Banki Slovenije vrniti zneske nadomestila, ki so bili prejeti neupravičeno.
10. člen 
Ta sklep stopi v veljavo 15. 10. 2019.
Ljubljana, dne 1. oktobra 2019
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije