Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2713. Odlok o določitvi in uporabi celostne grafične podobe turistične ponudbe v občini Krško, stran 7412.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet občine Krško na svoji 7. seji, dne 26. 9. 2019, sprejel
O D L O K 
o določitvi in uporabi celostne grafične podobe turistične ponudbe v občini Krško 
1. člen
S tem odlokom se določa celostna grafična podoba turistične ponudbe v občini Krško ter pogoji, načini in postopki za njeno uporabo.
2. člen 
Občina Krško kot lastnik materialnih avtorskih pravic (v nadaljevanju: lastnik) celostne grafične podobe bo z njo upravljala in zagotavljala jasno razpoznavo območja občine Krško v širšem prostoru.
3. člen 
(1) Celostna grafična podoba je sestavljena iz oblikovne rešitve (znak in logotip) ter slogana, ki skupaj tvorijo celostno grafično podobo.
(2) Znak je linija, ki se v svojevrstnem ritmu, prepletanju splete in poveže v krožno, točkovno obliko. Likovna podoba turističnega znaka ima v osnovi naslednje značilne barve: C-100 M-90 Y-42 K-43; C-63 M-0 Y-32 K-0; C-69 M-0 Y-78 K-0; C-37 M-0 Y-82 K-0; C-6 M-0 Y-74 K-0. Natančne barvne kombinacije so določene v CGP priročniku.
(3) Znak in logotip se smeta uporabiti tudi v črno-beli tehniki, glede na potrebe za uporabo pa tudi v drugih barvah.
(4) Logotip tvorita znak in napis »KRŠKO« v primarnem črkopisu Remora Sans. Glede na potrebe uporabe so dovoljene tudi sekundarna in terciarna varianta črkopisa, predstavljena v Priročniku celostne grafične podobe (v nadaljevanju: CGP priročnik).
(5) Slogan turističnega območja občine Krško je »polni energije« oziroma v angleškem prevodu »full of energy«, ki se izpiše pod napisom Krško, v primarnem črkopisu Beloved Script. Glede na potrebe uporabe so dovoljene tudi sekundarna in terciarna varianta črkopisa, predstavljena v CGP priročniku.
(6) Za različne medije uporabe lahko lastnik namesto slogana uporabi tudi drug nagovor, v socialnih medijih npr. »Visit Krško«, »Tu je dobro biti«, … Uporabna odprtost rešitve je vodilo pri uporabi. Morebitne nadgradnje so dovoljene ob soglasju lastnika.
4. člen 
(1) Celostna grafična podoba ima naslednji primarni izgled:
Slika 1
(2) Ob številnih uporabnih aplikacijah celostne grafične podobe na različnih tiskovinah, izdelkih in v spletu, se glede na potrebe celostna grafična podoba lahko prilagaja ob soglasju lastnika.
5. člen 
Osnovna razpoznavna sredstva, ki so predstavljena v CGP priročniku, lahko lastnik spreminja skladno s potrebami, ki nastajajo pri uporabi in potrebami, ki jih narekuje razvoj tehnologij uporabe.
6. člen 
Občina Krško je grafično podobo zavarovala kot znamko pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Turistična znamka se nanaša na območje občine Krško in jo lahko skladno s CGP uporabljajo vsi, ki želijo na svojih produktih in storitvah hkrati promovirati tudi geografski izvor.
7. člen 
(1) Celostna grafična podoba je podrobno predstavljena v CGP priročniku.
(2) Celostna grafična podoba turistične ponudbe je namenjena trženju, promociji, uporabi na tiskovinah in drugih materialih, ki bodo nastajali v okviru turističnih, kulturnih in drugih aktivnosti na območju občine Krško.
(3) Ob prenovah in nadgradnjah turističnega usmerjevalnega sistema, bo celostna grafična podoba glede na zakonske možnosti vključena kot razpoznavni element.
8. člen 
Celostna grafična podoba je stalnica nastajajoče celostne podobe turistične in kulturne ponudbe občine Krško. Uporaba celostne grafične podobe je obvezna za Občino Krško ter vse nosilce turistične in kulturne ponudbe na območju občine Krško, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, s ciljem nastajanja skupne vizualne identitete in razpoznavnosti območja.
9. člen 
(1) Kot razpoznavni element območja lahko celostno grafično podobo turistične ponudbe občine Krško uporabljajo tudi vsi ostali nosilci turistične in kulturne dejavnosti v občini in to predvsem na tiskovinah in drugih izdelkih, namenjenih lastni promociji in s tem tudi trženju ponudbe občine Krško, na način kot je predpisan v tem odloku in CGP priročniku.
(2) Uporaba celostne grafične podobe je dovoljena v smislu dopolnitve prepoznavnosti izdelkov in ponudbe, nikakor pa ne kot osnovna razpoznavnost izdelka, storitve oziroma ponudbe.
10. člen 
Na promocijskih materialih je ob uporabi celostne grafične podobe turistične ponudbe občine Krško, obvezna prisotnost razpoznavnih elementov slovenske in regijske turistične podobe.
11. člen 
Celostna grafična podoba se mora pričeti redno uporabljati v enem mesecu od dneva uveljavitve tega odloka za vse novo nastale promocijske namene in produkte. Vsi obstoječi promocijski materiali se lahko uporabljajo do porabe zalog.
12. člen 
V kolikor se celostna grafična podoba uporablja v nasprotju z določili tega odloka ali CGP priročnika, Občina Krško kot lastnik znamke lahko posreduje pri pristojnem organu, v skladu z določili zakona, ki ureja industrijsko lastnino.
13. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi in uporabi turističnega znaka občine Krško (Uradni list RS, št. 34/97 in 116/08).
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2019-O408
Krško, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko