Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2738. Sklep o prenosu stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti v upravljanje, stran 7431.

  
Na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) sta župan in Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 1. 10. 2019 sprejela
S K L E P 
o prenosu stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti v upravljanje 
1. člen 
S tem sklepom se del stavbe s št. 357, ki stoji na nepremičnini k. o. 1465 – STARA VAS, parcela 31/1 (ID 3394659), katere lastnica je Občina Škocjan in ki v naravi predstavlja poslovne prostore s površino 70,39 m2, ki se nahajajo ob vzhodni steni stavbe, v pritličju, na naslovu Škocjan 67, 8275 Škocjan, in v katerih se izvaja lekarniška dejavnost Lekarne Škocjan, ki je organizirana kot organizacijska enota Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o., kar je razvidno iz registra osnovnih sredstev Občine Škocjan na dan 31. 8. 2019, prenese v upravljanje javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.. Priloga tega sklepa je tloris poslovnih prostorov s skico označbe lege poslovnih prostorov v stavbi.
Občina Škocjan določi Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. za upravljavca posameznega dela stavbe iz prejšnjega odstavka tega člena samo in izključno za poslovne prostore, v katerih se opravlja lekarniška dejavnost.
Občina Škocjan prenaša v upravljanje poslovne prostore v predmetnem delu stavbe po tem sklepu Dolenjskim lekarnam Novo mesto p.o. za namen opravljanja temeljne lekarniške dejavnosti po Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17).
Izpis osnovnih sredstev oziroma nepremičnega premoženja prenesenega v upravljanje po tem sklepu je priloga k temu sklepu.
2. člen 
Medsebojna razmerja v zvezi s prenosom stvarnega premoženja iz 1. člena tega sklepa v upravljanje, se med Občino Škocjan in javnim lekarniškim zavodom Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. uredijo s pogodbo.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0017/2019
Škocjan, dne 1. oktobra 2019
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler