Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

Ob-3126/19, Stran 2113
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj) in sklepa šeste redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah z dne 1. 10. 2019, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 16. 2. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena Pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno kopijo potrdila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– overjeno kopijo odločbe o nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku,
– pisna izjava, da pri kateremkoli drugem sodišču zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za razpisano mandatno obdobje.
Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ne sme biti starejše od 30 dni.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 delovnih dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice – Ne odpiraj«.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele pravočasno s priporočeno pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah