Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

Ob-3133/19, Stran 2113
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) delovno mesto
– ravnatelja Šole za storitvene dejavnosti in 
– ravnatelja Višje strokovne šole, 
s pogoji, kot jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo k vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, program vodenja šole ter potrdilo o nekaznovanju (potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju ter potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku).
Izbrana kandidata za ravnatelja Šole za storitvene dejavnosti in ravnatelja Višje strokovne šole bosta imenovana predvidoma s 1. 2. 2020, za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja obeh šol se opravlja polni delovni čas.
Rok prijave na razpis je 8 dni od objave razpisa na naslov Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako »Prijava na razpis ravnatelja ___________ (vpišite ime šole)«.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Šolskega centra Velenje