Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

Št. 122-12/2019 01/zh Ob-3129/19, Stran 2110
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, v nadaljevanju ZSV), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) ter Odloka o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 10/19) Občina Sveti Tomaž objavlja
javni razpis 
o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Sveti Tomaž
1. Koncedent: Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.
2. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Sveti Tomaž. Koncesija se podeljuje v skladu z ZSV ter predpisom iz 48. člena citiranega zakona.
3. Opis in obseg storitve
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; gospodinjsko pomoč; pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Razpisuje se ena koncesija za povprečno 100 ur na mesec.
4. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Sveti Tomaž.
5. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje celotne Občine Sveti Tomaž.
6. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let. Predvideni začetek izvajanja storitve je 30 dni po podpisu pogodbe. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
7. Viri financiranja javne službe pomoč družini na domu
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe: iz proračuna občine, iz plačil uporabnikov za storitve javne službe, iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
Iz proračuna občine se financira pomoč družini na domu, najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Cena storitve se določi na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine na podlagi posebne pogodbe, ki jo sklene s koncedentom v roku 30 dni po sprejemu občinskega proračuna.
8. Način določitve cene: ceno storitve pomoč na domu določi organ upravljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na podlagi predpisanih obrazcev. Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne službe pridobiti soglasje občinskega sveta občine.
9. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazila o izpolnjevanju pogojev, so določena v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani Občine Sveti Tomaž, http://sv-tomaz.si/ (pod rubriko javni razpisi).
10. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudnik mora ponudbo posredovati na naslov »Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž« najkasneje do 27. 11. 2019 do 9. ure zjutraj. Za pravočasno vložene se štejejo samo vloge, ki bodo do zgoraj navedenega termina prispele na naslov naročnika.
Odpiranje ponudb bo dne 27. 11. 2019 ob 10. uri v sobi Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.
11. Merila za izbiro med ponudbami so določena v razpisni dokumentaciji.
12. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar bo koncesijsko pogodbo podpisal z županom Občine Sveti Tomaž.
13. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave javnega razpisa je Zinka Hartman, 02/74-16-600, e-posta: zinka.hartman@sv-tomaz.si.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na spletni strani Občine Sveti Tomaž, http://sv-tomaz.si/ (pod rubriko javni razpisi).
Občina Sveti Tomaž