Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2698. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice, stran 7372.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 23. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Občina Brežice s tem odlokom ureja in usklajuje z Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, v nadaljnjem besedilu: ZLD-1) delovanje Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Brežice, ustanovljenega 1. 1. 1992. Delovanje javnega zavoda je urejal Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno besedilo in 35/13).
(2) Javni lekarniški zavod Lekarna Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba javnega prava, ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti kot javne zdravstvene službe na primarni ravni.
2. člen 
(1) Ustanovitelj zavoda je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja župan, razen tistih za katere je s tem odlokom določeno drugače.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime zavoda je Lekarna Brežice.
(2) Sedež zavoda je Černelčeva 8, 8250 Brežice.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA 
4. člen 
(1) S statutom se določi notranja organizacija zavoda, naloge organov, način njihovega delovanja in odločanja, način poslovanja ter druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
(2) Organizacijske enote zavoda so: Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, 8250 Brežice, Lekarniška podružnica Bizeljsko, Bizeljska cesta 49, 8259 Bizeljsko in Lekarniška podružnica Terme Čatež, Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.
(3) Zavod lahko organizira priročno zalogo zdravil pri zdravniku v kraju, ki je od najbližje lekarne oddaljena najmanj 10 km. Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil izda občina, na podlagi predhodnega mnenja pristojne zbornice in soglasja ministrstva, pristojnega za zdravje.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno zdravstveno službo na primarni ravni, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti iz 6. člena ZLD-1 zavod opravlja še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja;
– izdelovanje galenskih izdelkov;
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil;
– preskrbo z veterinarskimi izdelki;
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami;
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov;
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost;
– pedagoško-izobraževalno dejavnost;
– znanstvenoraziskovalno dejavnost;
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja;
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in fizičnim osebam;
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Navedene dejavnosti, ki jih izvaja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
– 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
– 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili;
– 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo;
– 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
– 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki;
– 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
– 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali;
– 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov;
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti;
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.
V. ORGANI ZAVODA 
6. člen 
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
1. svet zavoda,
2. direktor zavoda,
3. strokovni vodja zavoda, kadar direktor javnega zavoda ni nosilec lekarniške dejavnosti,
4. strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda
7. člen 
(1) Zavod nadzoruje in upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki zaposlenih v zavodu,
– en predstavnik ZZZS in
– en predstavnik pacientov.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov Občine Brežice.
(3) Predstavnike zaposlenih izvolijo zaposleni zavoda neposredno na tajnih volitvah. Volitve predstavnikov zaposlenih so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev. Volitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda zavod uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme zbor delavcev.
(4) Predstavnika ZZZS imenuje pristojna Območna enota Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(5) Predstavnika pacientov imenuje ustanovitelj na podlagi javnega poziva.
(6) Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(7) Svet odloča z večino glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
(8) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(9) Mandat članov sveta traja pet let, za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata tistih članov sveta, ki jih imenuje ustanovitelj.
(10) Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet zavoda.
(11) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
(12) Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan ali izvoljen:
– če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– če se neopravičeno ne udeleži 3 (treh) sej zaporedoma,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če občinski svet tako odloči.
(13) V primeru predčasne razrešitve člana, se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
(14) Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
(15) Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma strokovnega vodje v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
8. člen 
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela javnega zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta javnega zavoda;
– nadzoruje ravnanje s premoženjem javnega zavoda;
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev javnega zavoda;
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja dejavnosti v skladu z zakonom;
– ustanovitelju predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda v skladu z zakonom vrne ustanovitelju;
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda;
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, jo potrdi in predloži ustanovitelju v sprejetje;
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt javnega zavoda;
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu;
– sprejme normative za delo na predlog direktorja;
– preveri in potrdi letno poročilo javnega zavoda ter sprejema zaključni račun zavoda;
– odloča o delovni uspešnosti direktorja;
– spremlja vodenje poslov javnega zavoda in delo direktorja;
– uveljavlja zahtevke javnega zavoda prosti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju;
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo;
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom;
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje javnega zavoda;
– s soglasjem ustanovitelja imenuje direktorja;
– s soglasjem ustanovitelja razreši direktorja;
– imenuje in razreši strokovno vodjo zavoda;
– sprejema statut in poslovnik o delu sveta zavoda;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– druge naloge, določene z zakonom, tem aktom in s statutom.
2. Direktor zavoda
9. člen 
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu s tretjimi osebami brez omejitev.
(3) Direktor javnega zavoda, ki je nosilec lekarniške dejavnosti je praviloma strokovni vodja zavoda.
10. člen 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z Občinskim svetom Občine Brežice.
(2) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta s področja vodenja in upravljanja;
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda;
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe;
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– je državljan Republike Slovenije.
(3) Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
(4) Mandat direktorja traja 5 let in je lahko ponovno imenovan.
11. člen 
Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira, vodi ter odgovarja za delo in poslovanje javnega zavoda,
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– odloča o sklenitvi delovnih razmerij z uslužbenci,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– druge naloge, določene s statutom.
2.1 Vršilec dolžnosti direktorja
12. člen 
(1) Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat za čas do imenovanja novega direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
(2) Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
3. Strokovni vodja zavoda
13. člen 
(1) Strokovni vodja zavoda je odgovoren za organizacijo dela v zavodu in za strokovno izvajanje lekarniške dejavnosti.
(2) Strokovni vodja zavoda je odgovoren za:
– strokovno, etično, odgovorno in kakovostno izvajanje lekarniške dejavnosti z namenom varovanja in ohranjanja javnega zdravja;
– strokovno neodvisnost farmacevtskih strokovnih delavcev v skladu z njihovimi pristojnostmi;
– zagotavljanje dostopa farmacevtskim strokovnim delavcem do neodvisne strokovne literature in podatkovnih baz zdravil, dostopnih v Republiki Sloveniji;
– naročanje in zagotavljanje kakovostne in ustrezne preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, ki so dostopni na trgu v Republiki Sloveniji;
– izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s predpisi.
(3) Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene v drugem odstavku 13. člena ZLD-1 (Uradni list RS, št. 85/16).
(4) Strokovnega vodjo zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda. Glede postopka imenovanja in razrešitve se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za imenovanje in razrešitev direktorja. Svetu zavoda k imenovanju in razrešitvi strokovnega vodje zavoda ni potrebno pridobiti soglasja ustanovitelja.
(5) Naloge strokovnega vodje zavoda lahko izvaja direktor javnega zavoda, če je ta nosilec lekarniške dejavnosti in tako odloči svet zavoda.
4. Strokovni svet zavoda
14. člen 
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
(2) Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
15. člen 
(1) Za izvajanje dejavnosti zavoda da ustanovitelj zavodu v upravljanje premoženje v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 31. 12. tekočega leta po Pogodbi o uporabi in upravljanju objektov, naprav, opreme in drugih sredstev zavoda.
(2) Premoženje dano v upravljanje zavoda je izključna last ustanovitelja in zavod z njim nima pravice razpolagati.
(3) Za vse naloge, ki presegajo redno vzdrževanje nepremičnin je zavod dolžan pridobiti soglasje ustanovitelja.
(4) Za izvajanje dejavnosti zavoda ima zavod v lasti finančno in stvarno premično premoženje v obliki in vrednosti, kot to izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 31. 12. tekočega leta in je evidentirano v skladu s predpisi, ki urejajo materialno in finančno poslovanje zavoda.
(5) S premoženjem, ki ga ima v lasti in upravljanju ravna zavod kot dober gospodar, skladno s predpisi.
(6) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci in izvajalci zdravstvenih zavarovanj;
– s plačili iz proračunskih sredstev;
– z izvajanjem lekarniške in druge dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev;
– iz sredstev ustanovitelja oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti;
– iz drugih virov.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
16. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari javni zavod, se nameni za solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda, investicije v prostor in opremo lekarniških enot ter razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev. Solventno poslovanje je poslovanje, ki omogoča dolgoročni vir sredstev v poslovanju javnega zavoda, nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini šestmesečne povprečne vrednosti zalog blaga in šestmesečne povprečne vrednosti terjatev, ki presegajo obveznosti do dobaviteljev v preteklem letu. Za likvidno poslovanje zavoda mora ostati kot dolgoročni vir sredstev trajno v poslovanju zavoda nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki najmanj v višini povprečnih enomesečnih stroškov poslovanja zavoda v preteklem letu.
(2) Svet zavoda predlaga ustanovitelju, da se del ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih virov vrne ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Praviloma se ustanovitelju vrne tako ustvarjen presežek v celoti, razen v primeru, da se ta, v soglasju z ustanoviteljem v delu ali celoti nameni za investicijska vlaganja.
(3) V kolikor se presežek iz prejšnjega odstavka nakaže v proračun, se namensko porabi za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
17. člen 
(1) Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občine ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
(2) Ustanovitelj krije le primanjkljaj, ki nastane pri opravljanju javne službe, kolikor za pokrivanje primanjkljaja ne zadostuje presežek, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba.
18. člen 
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
19. člen 
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
20. člen 
(1) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Zavod je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
21. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
22. člen 
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
23. člen 
Ustanovitelj zavoda odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določenih s tem odlokom ter na podlagi programa dela zavoda, h kateremu je dal predhodno soglasje.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
24. člen 
Zavod je dolžan ustanovitelju, skladno z zakonom pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje pristojnosti in odgovornosti ustanovitelja.
25. člen 
(1) Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, ki je z zavodom dogovorjena ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zagotavlja ustanovitelj.
(2) Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
26. člen 
(1) Zavod mora od ustanovitelja:
– pridobiti soglasje k organizacijskim enotam – lekarniškim podružnicam in priročnim zalogam zdravil,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pridobiti soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– pridobiti soglasje k investicijam, ki pomenijo višje obveznosti financiranja,
– pridobiti soglasje za razpolaganje z nepremičnim premoženjem.
(2) Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka se šteje, da je soglasje izdal.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Sedanji direktor opravlja naloge direktorja do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
28. člen 
Sedanji člani sveta zavoda opravljajo naloge do imenovanja novega sveta, ki mora biti konstituiran v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
29. člen 
(1) Rok za sprejem ali uskladitev statuta in ostalih internih aktov zavoda s tem odlokom je 9 mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi v vseh določbah, ki so usklajene z zakonom in tem odlokom.
30. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z istim dnem preneha veljati Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno besedilo in 35/13).
Št. 007-3/2017
Brežice, dne 23. septembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan