Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

Št. 478-20/2019-10 Ob-3167/19, Stran 2124
Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 16. do 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), 9. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kobarid za leto 2019 objavlja Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine Občine Kobarid 
I. Naziv in sedež prodajalke in organizatorke javnega zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, matična številka 5881463000, ki jo zastopa župan Marko Matajurc, tel. 05/38-99-200, faks 05/38-99-211, e-pošta: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb
Predmet prodaje je stanovanjska hiša Sedlo 40 (stavba št. 2217-155), skupne neto površine 107,17 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem s parc. št. 1075/20 k.o. 2217 Sedlo, v izmeri 227 m2.
Gre za enonadstropno montažno hišo (P+1), ki je bila zgrajena po potresu med letoma 1976/77. Nahaja se v vasi Sedlo znotraj strnjene pozidave in je z vseh strani obdano s sosednjimi stanovanjskimi objekti. Objekt ima izveden priklop meteorne in fekalne kanalizacije, ima vodovodno napeljavo in električno omrežje nizke napetosti. Objekt je skromno vzdrževan, ni omembe vrednih investicij, v zasilnem uporabnem stanju in potreben dodatnih vlaganj.
Zemljišče z objektom se nahaja izven ožjega centra starejšega dela vasi Sedlo in je lahko dostopno z vaške asfaltirane ceste. Zemljišče je rahlo nagnjeno proti jugozahodu, ki je le delno utrjeno (urejeno za potrebe dostopa do in v objekt), sicer pa neurejeno in trenutno služi le manipulativnim namenom obstoječega objekta.
Meje parcele niso urejene. Parcela v zemljiški knjigi ni obremenjena s stvarnimi ali obligacijskimi pravicami.
Za objekt je bila izdelana energetska izkaznica št. 2019-529-28-72034 z dne 4. 4. 2019, z veljavnostjo do 4. 4. 2029, ki se kupcu vroči po sklenitvi pogodbe.
III. Izhodiščna cena: izhodiščna cena stanovanjske hiše Sedlo 40, stavba št. 2217-155, s stavbnim zemljiščem s parc. št. 1075/20 k.o. 2217 Sedlo (cenitveno poročilo sodnega cenilca Emila Čadeža iz aprila 2019) znaša 28.178,00 EUR. V ceno ni zajet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: kupoprodajni pravni posel.
V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
a. Ponudnik:
V postopku zbiranja ponudb lahko kot ponudniki sodelujejo pravne ali fizične osebe. Tujci lahko v postopku zbiranja ponudb sodelujejo, če lahko pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah.
V postopku javnega zbiranja ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.
Za povezane osebe se štejejo:
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1 (deveti odstavek 51. člena ZSPDSLS-1).
b. Varščina:
Ponudnik izkaže resnost svoje ponudbe s plačilom varščine v višini 10 % izhodiščne cene za nepremičnino na transakcijski račun Občine Kobarid, številka SI56 0124 6010 0015 011, BIC BANKE: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: »varščina – javno zbiranje ponudb – nepremičnina s parc. št. 1075/20 k.o. Sedlo«, referenca: SI00 478-20/19.
Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb, zato je ponudbi treba priložiti potrdilo o vplačani varščini.
V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Kobarid varščino zadrži. Prav tako Občina Kobarid obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne (umik ponudbe v skladu z drugim odstavkom tč. V. e.).
c. Ponudba:
Ponudnik mora v roku za zbiranje ponudb v urejeni mapi predložiti zavezujočo ponudbo, ki se šteje za popolno, če je podana v slovenskem jeziku in vsebuje vse sledeče sestavine:
– prijavni obrazec (priloga 1);
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz pristojnega registra za pravne osebe (ponudniki iz drugih držav);
– potrdilo o vplačani varščini;
– izjavo o ponujeni ceni, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine (priloga 2);
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (priloga 3) in
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom (priloga 4).
Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine s parc. št. 1075/20 k.o. Sedlo«, na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
d. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo vseh ponudb je 11. november 2019 do 9. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Kobarid najkasneje do roka za oddajo ponudb, ne glede na vrsto dospetja.
e. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudnik lahko ponudbo umakne le, če je prodajalka prejela umik, preden je prejela ponudbo ali istočasno z njo.
VI. Postopek izbire ponudnika
Postopek izbire ponudnika bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Kobarid.
Odpiranje ponudb bo javno in bo v prostorih občinske uprave Občine Kobarid na naslovu Trg svobode 2, 5222 Kobarid, dne 11. novembra 2019 ob 10. uri.
Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom ponudnika.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija iz postopka izločila.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene cene; najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. Ponudbe s ponujeno ceno, ki je nižja kot je izhodiščna cena, se štejejo za nepopolne.
V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo komisija pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Postopek mora biti izveden v roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, sicer javno zbiranje ponudb ni uspešno.
Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo, ki ni nižja od izhodiščne cene, in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb.
VII. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb oziroma pravnega posla
Nepremičnina je naprodaj po sistemu »videno – kupljeno«. Poznejših reklamacij v primeru napak prodajalka ne bo upoštevala. Prodajalka ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
Stroške potrdila o namenski rabi, overitve podpisa prodajalke pri notarju, stroške zemljiškoknjižnega prepisa in davek na promet nepremičnin plača kupec. Slednji se tudi zaveže vložiti zemljiškoknjižni predlog.
Rok za podpis pogodbe je 10 dni od opravljenega izbora najugodnejšega ponudnika (tj. od prejema sklepa o izboru). Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalka na njegovo zahtevo podaljša rok za sklenitev pogodbe za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se pogodba ne sklene, prodajalka pa zadrži njegovo varščino.
Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 30 dni po podpisu pogodbe na podlagi računa, ki mu ga izstavi prodajalka skupaj z izvodom pogodbe.
Kupnina se lahko plača tudi v več obrokih, vendar mora biti v celoti poplačana najkasneje v roku 1 leta od sklenitve pogodbe. Kupec mora neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, fizična oseba pa z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, prodajalka pa varščino zadrži.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in ga prodajalka izroči kupcu po prejemu celotne kupnine.
Vplačano varščino bo prodajalka najugodnejšemu ponudniku vračunala v kupnino kot aro, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
VIII. Možnost ustavitve postopka: objava javnega zbiranja ponudb prodajalke ne zavezuje, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega zbiranja. Prodajalka lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopke prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom v roku 30 dni od ustavitve postopka vrne plačana varščina brez obresti ter stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
IX. Informacije in ogled
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, pri Katji Fratina Hvalec, na tel. 05/38-99-202 ali 051/603-349 (vsak delovni dan med 9. in 12. uro), prek faksa 05/38-99-211 ali po e-pošti: pravna.sluzba@kobarid.si.
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na sedežu občine in spletni strani občine (www.kobarid.si).
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Kobarid: www.kobarid.si, na oglasni deski Občine Kobarid in na oglasni deski Krajevne skupnosti Sedlo.
Občina Kobarid