Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2750. Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019, stran 7474.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019, ki je posledica slabih vremenskih razmer, zaradi česar se je zmanjšalo medenje medovitih rastlin in pojavila kristalizacija medu v panju, kar je posledica prerazmnožitve rdečerjave puhaste smrekove ušice.
(2) Sredstva iz tega odloka se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izraza, uporabljena v tem odloku, pomenita:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju EU, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
– enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
3. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz tega odloka.
4. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Za pridobitev sredstev po tem odloku mora imeti vlagatelj na dan 30. junija 2019 v Centralnem registru čebelnjakov prijavljenih najmanj deset čebeljih družin. Upošteva se število čebeljih družin v čebelnjakih, ki jih je vlagatelj v skladu s predpisi sporočil od 31. oktobra 2018 do vključno 30. junija 2019. Podatke za odločanje o pomoči pridobi Agencija Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred začetkom roka za oddajo vloge od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
(2) Če vlagatelj uveljavlja finančno pomoč za ekološkega čebelarja, mora imeti na dan oddaje vloge veljaven certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2019.
(3) Ob oddaji vloge mora biti vlagatelj vpisan v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do 588.103 eurov.
(2) Finančna pomoč za upravičenca, ki ima na dan 30. junija 2019 prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin, znaša do največ 3,50 eura na čebeljo družino.
(3) Finančna pomoč za upravičenca, ki uveljavlja pomoč za ekološkega čebelarja in ki ima na dan 30. junija 2019 prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin, znaša do največ 10 eurov na čebeljo družino.
(4) Če izračunana skupna višina pomoči vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, preseže razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka tega člena, se višina pomoči vsem vlagateljem sorazmerno zmanjša.
(5) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
(6) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača kmetijskemu gospodarstvu ali enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Ne glede na drugi odstavek tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno finančno pomočjo po tem odloku presežena omejitev iz tega odstavka.
(7) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje upravičenca, razen v kmetijski dejavnosti, dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(8) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje upravičenca, razen v kmetijski dejavnosti, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Agencija vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, po objavi tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije pošlje predtiskan obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019«, ki ga vlagatelj izpolni, podpiše in vloži v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v skladu s tretjim odstavkom tega člena vlagatelj izpolni, podpiše in vloži obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019«, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
(3) Vlagatelj mora poslati obrazec iz tega člena po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali ga oddati osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur, in sicer najkasneje do vključno 28. oktobra 2019.
(4) Na obrazcu iz tega člena vlagatelj in nosilec kmetijskega gospodarstva s podpisom izjavljata, da potrjujeta točnost podatkov in navedb glede enotnega podjetja v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
7. člen 
(odločba) 
O izpolnjevanju pogojev odloči agencija z odločbo do 5. decembra 2019. V odločbi se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU, pri čemer navede njen naslov in mesto objave v Uradnem listu Evropske unije.
8. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za posamezno kmetijsko gospodarstvo upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za pomoč de minimis v gospodarskem sektorju pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Ministrstvo za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo pomoči preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
9. člen
(hramba dokumentacije) 
Agencija hrani evidence o individualni pomoči de minimis deset let od datuma dodelitve pomoči.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-23/2019
Ljubljana, dne 10. oktobra 2019
EVA 2019-2330-0093
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik