Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2710. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7390.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-5/2019
Koper, dne 27. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1 in 30/18), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 26. septembra 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninam s parc. št. 5578/3, 5578/4, 5578/6, 5578/7, 5578/8 k.o. Bertoki, s parc. št. 1319/54 k.o. Plavje, s parc. št. 468/346 k.o. Semedela, s parc. št. 960/4 k.o. Šmarje, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše status javnega dobra.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-5/2019
Koper, dne 26. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-5/2019
Capodistria, 27 settembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1 e 30/18), l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) ed in virtù dell'articolo 247 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 26 settembre 2019 ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa gli immobili sulle particelle n. 5578/3, 5578/4, 5578/6, 5578/7, 5578/8, c.c. di Bertocchi, sulla particella n. 1319/54 c.c. Plavje, sulla particella n. 468/346 c.c. Semedella, sulla particella n. 960/4 c.c. Šmarje.
II 
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base alla decisione ricognitiva, rilasciata d'ufficio dall'amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-5/2019
Capodistria, 26 settembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan