Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2737. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019, stran 7430.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) ter 7. člena Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019 (Uradni list RS, št. 8/19) je Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 1. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2019 (Uradni list RS, št. 8/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans I za leto 2019
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
6.185.951
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.841.760
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.530.583
700
Davki na dohodek in dobiček
2.259.973
703
Davki na premoženje
177.110
704
Domači davki na blago in storitve
78.500
706
Drugi davki
15.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.311.177
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
147.837
711
Takse in pristojbine
3.600
712
Globe in druge denarne kazni
11.696
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.000
714
Drugi nedavčni prihodki
1.127.043
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
773.705
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
773.705
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
6.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
6.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.564.486
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
318.486
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
1.246.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.056.910
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.120.735
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
324.580
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.960
402
Izdatki za blago in storitve
722.290
403
Plačila domačih obresti
905
409
Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.424.100
410
Subvencije
139.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
852.500
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
135.200
413
Drugi domači transferi
296.900
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.403.684
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.403.684
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)
108.391
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
97.000
432
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
11.391
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–870.959
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
501.117
500
Domače zadolževanje
501.117
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
13.158
550
Odplačila domačega dolga
13.158
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–383.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
487.959
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
870.959
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
383.000
« 
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2019 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2019 sta sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2018
Škocjan, dne 1. oktobra 2019
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler