Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2744. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park, stran 7459.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. dopisni seji, ki je potekala od 7. 10. 2019 do 9. 10. 2019 do 14. ure sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park (Uradni list RS, št. 46/19) se naziv odloka spremeni tako, da se glasi: »Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park Celje«.
2. člen 
Besedilo prvega in drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ime zavoda je: Tehno park Celje, javni zavod za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Tehno park Celje.«.
3. člen 
Besedilo prve alineje prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ustanovitelj zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov, ki so v poslovni stavbi na naslovu Gubčeva ulica 1 v Celju, stavba št. 1311, stoječa na parc. št. 2255, k. o. 1077 Celje v obsegu solastniškega deleža ustanovitelja in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ter«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-2/2019
Celje, dne 9. oktobra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
po pooblastilu župana 
Stane Rozman