Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2, stran 7378.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 7. seji dne 25. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit (Uradni list RS, št. 25/10 in 19/14).
Drugi odstavek 1. člena se dopolni z novim stavkom, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 11 Titan – Svit št. 2 (v nadaljevanju: SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2) je izdelala družba POPULUS, Prostorski inženiring d.o.o., Ljubljana, pod številko 440-04-18.«
Na koncu tretjega odstavka 1. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(4) SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2 določajo merila in pogoje ter ukrepe za realizacijo ureditev ob upoštevanju veljavnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17), v nadaljevanju OPN.«
2. člen 
(vsebina prostorskega akta) 
V 2. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2 vsebujejo odlok in priloge z vsebino:
(A) Odlok o SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2
(B) Grafične priloge:
– Izsek iz grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 
M 1:5000;
– Izsek Območja podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem 
M 1:1000;
– Izsek Načrta zazidalne in ureditvene situacije
M 1:1000;
– Prerez
M 1:1000;
– Izsek Prikaza ureditve poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
M 1:1000;
– Izsek Prikaza vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev potrebnih za varovanje okolja ter obrambo pred naravnimi in drugimi nesrečami
M 1:1000;
– Izsek Načrta parcelacije
M 1:1000.
(C) Priloge:
– Strokovne podlage
– Izvleček iz planskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2
– Odločba MOP
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Mnenja nosilcev urejanja prostora.
– Povzetek za javnost«.
II. OPIS OBMOČJA 
3. člen 
(opis območja SD OPPN B 11 Titan Svit št. 2)
V 3. členu se dodata nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Območje urejanja SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2 obsega dve lokaciji s parcelnimi številkami 1272/1, 1272/5, 1272/4 in 1271/1, vse k.o. 1908 Podgorje in 1322, k.o. 1908 Podgorje.
(9) Skupna površina območja SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2 je cca 0,9 ha.«
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
4. člen 
(opis prostorskih ureditev, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom) 
V 4. členu se v drugem odstavku v navedbi »območje Geoplin« namesto besede »Geoplin« zapiše besedo »Plinovodi« in členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2 niso dovoljene naslednje dejavnosti:
– dejavnosti oziroma naprave, ki zapadejo pod določila uredbe, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje;
– dejavnosti oziroma naprave, ki zapadejo pod določila uredbe, ki ureja preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic;
– dejavnosti oziroma naprave, ki zapadejo pod določila uredbe, ki ureja dejavnosti in naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega;
– dejavnosti in naprave, ki bi povzročale emisije vonjev;
– skladiščenje nevarnih snovi razen v manjših količinah za potrebe dejavnosti;
– skladiščenje odpadkov (sem ne sodi začasno skladiščenje odpadkov, ki nastajajo v okviru dejavnosti in jih je pred prepuščanjem ali oddajo pooblaščenim zbiralcem treba začasno skladiščiti);
– predelava odpadkov.«
IV. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
5. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov) 
V 6. členu se črtata stavka z opisi funkcionalnih enot P4 in P5 ter se nadomestita z enim stavkom, ki se glasi:
»P4-5 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih, poslovnih in servisnih objektov južno od zelene cenzure;«.
V stavku z opisom funkcionalne enote P6 se za besedo »skladiščnih« doda vejica in beseda »poslovnih«.
Stavku z opisom funkcionalne enote S2 se pred podpičjem doda besedilo, ki se glasi:
»z možnostjo spremembe namembnosti v poslovno storitveno«.
V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 
6. člen 
(urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje) 
V 7. členu se v drugem odstavku spremeni sedmi stavek tako, da se glasi:
»Maksimalna izraba parcele za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z OPN.«
Identično se spremenijo tudi sedmi stavek v tretjem odstavku, osmi stavek v četrtem odstavku, sedmi stavek v petem odstavku, sedmi stavek v šestem odstavku, deseti stavek v sedmem odstavku, šesti stavek v osmem odstavku, peti stavek v dvanajstem odstavku, peti stavek v trinajstem odstavku, sedmi stavek v štirinajstem odstavku, peti stavek v petnajstem odstavku, šesti stavek v sedemnajstem odstavku, peti stavek v osemnajstem odstavku in peti stavek v devetnajstem odstavku.
V celoti se črtata deveti in deseti odstavek 7. člena in se nadomestita z novim odstavkom, ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo:
»(9) P4-5 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih, poslovnih in servisnih objektov južno od območja zelenih površin:
Dovoljena so vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov. V okviru na kartah označene gradbene meje pa tudi prizidave (v horizontalno in vertikalno smer) in novogradnje enega ali več poljubno členjenih objektov. Maksimalna dovoljena etažnost je P+1 do višine slemena 12 m z ravno, enokapno ali dvokapno streho. Objektom je treba zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču objektov. Maksimalna izraba parcele za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z OPN.
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme in objektov za skladiščenje snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih ter gradnje objektov, ki so kot celota dani na trg kot proizvod in izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov in se za njegovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi.«
V dosedanjem enajstem odstavku 7. člena se za besedo »skladiščnih« doda vejica in beseda »poslovnih«.
Spremeni se četrti stavek dosedanjega enajstega odstavka 7. člena tako, da se glasi:
»Maksimalna izraba parcele za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z OPN.«
V dosedanjem enajstem odstavku 7. člena se na koncu zadnjega stavka pred piko doda besedilo, ki se glasi:
»ter gradnje objektov, ki so kot celota dani na trg kot proizvod in izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov in se za njegovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi.«
Dosedanji trideseti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(29) S2 – funkcionalna enota obstoječih stanovanjskih stavb: Dovoljene so rekonstrukcije in prenova ter odstranitve obstoječih objektov, v okviru na kartah označene gradbene meje pa tudi dozidave in novogradnje enega ali več poljubno členjenih objektov. Dovoljene so adaptacije in vzdrževalna dela. Sprememba namembnosti objekta je dovoljena v poslovno storitveno ali pisarne (123 ali 122).«
7. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
V 16. členu se v celoti črta tretji odstavek.
8. člen 
(ukrepi varstva pred hrupom) 
V 21. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V funkcionalni enoti P4-5 (funkcionalna enota proizvodno skladiščnih, poslovnih in servisnih objektov južno od zelene cenzure) v objektu, ki bo lociran neposredno ob območju stanovanjskih objektov, dejavnost ne sme povzročati hrupa, ki na zunanji fasadi stanovanjske stavbe presega 55 dBA letnega povprečja v dnevnem času in 40 dBA letnega povprečja v nočnem času.«
9. člen 
(ukrepi za varstvo voda) 
V 22. členu se črta tretji odstavek, ostali se preštevilčijo.
Dosedanji četrti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na podlagi Hidrološko hidravlične presoje vpliva izvedbe ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Titan – Svit v Občini Kamnik – izvedba protipoplavnega zidu, P276/15, Ljubljana, november 2015 (novelacija december 2018), Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Ljubljana, se območje sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN B 11 Titan – Svit št. 2 nahaja na območju preostalega razreda poplavne nevarnosti.«
V dosedanjem devetem odstavku 22. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Prostori in mesta, kjer se bodo pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi), morajo biti urejeni kot lovilna skleda, brez odtokov, nepropustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin. V enakem smislu je treba zagotoviti tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli verjetnost onesnaženja požarnih voda (posledično tudi površinskih in podzemnih voda ter tal) z nevarnimi snovmi.«
Na koncu 22. člena se po preštevilčenju dodajo nov enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(11) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba v skladu s 150. in 151.a členom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje. Vodno soglasje je treba pridobiti za poseg na vodnem in priobalnem zemljišču, poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po Zakonu o vodah, poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice, poseg na varstvenih in ogroženih območjih, poseg zaradi odvajanja odpadnih voda, poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik, ali za drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.
(12) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja je treba dosledno upoštevati pravilnik, ki določa vsebino vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter vsebino vloge za izdajo vodnega soglasja.
(13) Investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti oziroma pridobiti drug ustrezen dokument na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, na katere posega gradnja kablovodov, izpustnih glav, zračno prečkanje struge itd.«
10. člen 
V celoti se črta prvi odstavek 24. člena in preštevilči ostala dva odstavka.
11. člen 
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom za infrastrukturne objekte, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega ali formalno pravnega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.«
VI. KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(vpogled v SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2)
SD OPPN B 11 Titan – Svit št. 2 so na vpogled na Občini Kamnik, na spletni strani Občine Kamnik in na Upravni enoti Kamnik.
13. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-304/2018-5/1
Kamnik, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar