Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2689. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, stran 7323.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določajo merila in postopek za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (v nadaljnjem besedilu: nevladna organizacija).
2. člen 
(zagotovitev sredstev) 
(1) Sredstva za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij se zagotavljajo na proračunski postavki ministrstva za obrambo za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov in dodeljujejo na podlagi programa, števila članov in premoženja nevladne organizacije.
(2) Sofinancira se dejavnost nevladnih organizacij, ki so organizirane na državni ravni oziroma izvajajo naloge, ki imajo državni pomen. Za nevladne organizacije, ki imajo sedež v zamejstvu, se šteje, da delujejo na državni ravni. Nevladne organizacije, ki so povezane v zvezo, se sofinancirajo preko krovne organizacije.
(3) Sredstva za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij se dodelijo s pogodbo o sofinanciranju, ki se sklene za vsako proračunsko leto posebej.
3. člen 
(merila) 
(1) Pri sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij se razpoložljiva proračunska sredstva razdelijo v naslednjem razmerju:
– 70 odstotkov sredstev glede na programe nevladnih organizacij;
– 25 odstotkov sredstev glede na število članov nevladnih organizacij;
– 5 odstotkov sredstev glede na premoženje nevladnih organizacij.
(2) Merila za izračun sofinanciranja dejavnosti nevladnih organizacij so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(vrednotenje programa) 
(1) Pri vrednotenju programa nevladne organizacije se upošteva njeno delovanje v javnem interesu na področju vojnih veteranov za zgodovinsko obdobje, za katero je nevladna organizacija ustanovljena, in sicer:
– razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil s spominskimi svečanostmi, proslavami, komemoracijami, okroglimi mizami, pohodi in drugimi obeleževanji pomembnih dogodkov, krajev in osebnosti iz slovenske zgodovine in s področja poslanstva nevladne organizacije;
– organiziranje različnih oblik dela z mladimi;
– skrb za spominska obeležja;
– izdajanje publikacij in glasil ter seznanjanje javnosti z delovanjem nevladne organizacije prek spletnih strani;
– mednarodna dejavnost.
(2) Posamezni nevladni organizaciji se lahko na podlagi meril za vrednotenje programa dodeli največ 33 odstotkov sredstev iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena.
5. člen 
(članstvo) 
(1) Pri vrednotenju števila članov nevladne organizacije se upošteva število članov – vojnih veteranov in število drugih članov nevladne organizacije v skladu z določili njenega statuta.
(2) Če je nevladna organizacija organizirana kot zveza in ima med svojimi člani tudi društva, združenja ali nevladne organizacije, katerih program ni skladen s prvim odstavkom prejšnjega člena, se pri vrednotenju števila članov nevladne organizacije upošteva le število članov tistih društev, združenj ali nevladnih organizacij, katerih program je skladen s prvim odstavkom prejšnjega člena.
6. člen 
(premoženje) 
Pri vrednotenju premoženja nevladne organizacije se upošteva uporaba nepremičnin za nepridobitno dejavnost nevladne organizacije, ki je namenjena razvoju področij, za katera je nevladna organizacija pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) do konca leta za naslednje leto na svojih spletnih straneh objavi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
(2) Objava javnega razpisa vsebuje predvsem:
– objavo celotne razpisne dokumentacije;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: vloga);
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji prejmejo razpisno dokumentacijo v papirni obliki.
(3) Razpisni dokumentaciji se priloži tudi vzorec pogodbe o sofinanciranju.
8. člen 
(zbiranje vlog) 
(1) Ministrstvo zbira vloge od objave javnega razpisa do roka, ki je določen v javnem razpisu. Obrazec vloge je predpisan v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vloga se preda v zapečatenem ovitku z oznako »PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE – VOJNI VETERANI – NE ODPIRAJ«.
9. člen 
(komisija) 
(1) Za ugotavljanje formalne popolnosti vlog se ustanovi komisija, ki jo imenuje vodja notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za obrambne zadeve.
(2) Komisija ima predsednika in dva člana. Administrativnotehnično podporo delu komisije zagotavlja notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za obrambne zadeve.
(3) Predsednik in člana komisije ne smejo biti z vlagatelji vloge v interesnem razmerju v smislu svoje poslovne povezanosti z nevladno organizacijo, vloge zastopnika ali člana upravnega odbora ali drugega primerljivega organa nevladne organizacije ter sorodstva (v ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), zakonske zveze, četudi je le-ta že prenehala, zunajzakonske skupnosti ali svaštva (do vštetega drugega kolena) s člani upravnega odbora ali drugega primerljivega organa nevladne organizacije. Drugi vidiki interesnega razmerja se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).
10. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik ter izdela poročilo o formalni popolnosti vlog, prispelih na javni razpis.
(2) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozove vlagatelje nepopolnih vlog, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
11. člen 
(odločanje v postopku javnega razpisa) 
Formalno nepopolne vloge zavrže vodja notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za obrambne zadeve, s sklepom. Zoper ta sklep lahko vlagatelj vloži pritožbo na ministrstvo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči minister, pristojen za obrambo.
12. člen 
(vrednotenje vlog) 
(1) Formalno popolne vloge na podlagi meril iz tega pravilnika ovrednoti notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za obrambne zadeve. Vodja notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za obrambne zadeve, izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij, ki vključujejo število na javnem razpisu doseženih točk.
(2) Zoper sklep o izboru prejemnikov sredstev za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij lahko vlagatelj vloži pritožbo na ministrstvo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči minister, pristojen za obrambo.
(3) V primeru vložene pritožbe na sklep o izboru prejemnikov sredstev za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij, se podpis pogodb izvede po zaključku pritožbenega postopka.
(4) Merila za izračun sofinanciranja dejavnosti nevladnih organizacij ne morejo biti predmet pritožbe.
13. člen 
(pogodba) 
Notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za obrambne zadeve, pripravi pogodbo o sofinanciranju, v kateri praviloma opredeli:
– obdobje sofinanciranja;
– znesek sofinanciranja;
– način izplačevanja dodeljenih sredstev;
– medsebojne obveznosti pogodbenih strank;
– način nadzora nad porabo sredstev in protikorupcijsko klavzulo;
– način vračila sredstev za aktivnosti, ki niso bile izvedene ali nadomeščene;
– način vračila sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– skrbnika pogodbe na strani obeh pogodbenih strank.
14. člen 
(nadomestitev aktivnosti) 
Aktivnost, ki je bila ovrednotena pri izračunu sofinanciranja dejavnosti nevladne organizacije, vendar je iz objektivnih razlogov ni mogoče izvesti, lahko nevladna organizacija po soglasju notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za obrambne zadeve, nadomesti z drugo aktivnostjo, ki je po točkah in vsebini primerljiva z neizvedeno aktivnostjo ali z več drugimi aktivnostmi, ki ustrezajo merilom, katerih skupna vrednost obsega najmanj vrednost neizvedene aktivnosti.
15. člen 
(poročanje) 
(1) Nevladna organizacija po prejemu posameznega obroka predloži ministrstvu poročilo o namenski porabi sredstev in opravljenem delu skladno z usmeritvami notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za obrambne zadeve, in sicer praviloma: ko vrednost izvedenih aktivnosti preseže 40 odstotkov pogodbene vrednosti, prvo poročilo, ko vrednost izvedenih aktivnosti preseže 70 odstotkov pogodbene vrednosti, drugo poročilo in najkasneje v 180 dneh od izplačila tretjega obroka oziroma do 31. marca naslednjega leta letno poročilo o namenski porabi sredstev.
(2) V primeru nenamenske porabe sredstev mora nevladna organizacija ustrezen del prejetih sredstev na poziv ministrstva vrniti v državni proračun. Način vrnitve se opredeli v pogodbi o sofinanciranju.
KONČNI DOLOČBI 
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov (Uradni list RS, št. 5/15 in 89/15).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2019-24
Ljubljana, dne 7. oktobra 2019
EVA 2019-1911-0011
Karl Erjavec 
minister 
za obrambo