Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2745. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019, stran 7459.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 69/15 – odl. US, 76/16 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 13/18) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 6. redni seji 10. oktobra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/19) se 2. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2019 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.008.967
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.854.825
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.272.794
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.695.252
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
395.660
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
181.882
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.582.031
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
158.619
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
51.400
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
30.507
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.338.505
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
255.172
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
114.000
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
141.172
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.200
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.200
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.897.770
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.791.584
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
106.186
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.140.331
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.772.724
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
514.333
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
82.307
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.054.332
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
18.000
409
 
REZERVE
103.752
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.001.220
410
 
SUBVENCIJE
180.559
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.055.499
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
196.654
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
568.508
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.225.745
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.225.745
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
140.642
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
94.445
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
46.197
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–131.364
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
56.839
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
6.775
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
50.064
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
10.000
440
 
DANA POSOJILA
10.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
46.839
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
236.653
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
236.653
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–321.178
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–236.653
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
131.364
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
321.178
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2018-54
Gorenja vas, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež