Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2726. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Semič, stran 7421.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), določil Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), določil Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 93/12), določil Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), določil Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 – Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNacrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08), določil Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Semič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje Občine Semič natančneje določa:
– ustanavljanje, organizacija, pripravljanje in delovanje civilne zaščite in drugih sil zaščite in reševanja ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter v vojni;
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju;
– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnostih.
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v Občini Semič temelji na:
– uresničevanju in izvajanju preventivnih in drugih ukrepov, ki preprečujejo nastanek nesreče ali izboljšujejo zaščito in reševanje;
– pripravah prebivalstva, organov in organizacij za osebno in vzajemno zaščito;
– pripravah vseh struktur v občini za izvajanje ukrepov za zaščito in reševanje, predvsem javnih služb, ki delujejo na območju občine;
– pripravah in vključevanju v zaščito in reševanje gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje;
– organiziranju, pripravah in delovanju operativnih sestavov gasilske zveze ter drugih društev in organizacij državljanov, ki lahko opravljajo dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči;
– organiziranju, pripravah in delovanju štaba, poverjenikov, enot in služb civilne zaščite;
– pripravah občinskih organov za izvajanje in vodenje ukrepov zaščite in reševanja iz svoje pristojnosti;
– sodelovanju z Regijskim centrom za obveščanje pri odkrivanju, spremljanju in obveščanju o nevarnostih.
Enotnost sistema za zaščito in reševanje se zagotavlja z organizacijskimi in drugimi pripravami, usposobljenostjo ter enotnim vodenjem akcij zaščite in reševanja v Občini Semič.
4. člen 
Naravne in druge večje nesreče, zaradi katerih se v Občini Semič aktivirajo sile za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: ZIR), so: potresi, poplave, plazovi, tehnološke nesreče, jedrske ali radiološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, neurja, požari, večje prometne nesreče, epidemije, suše, razpad komunalne infrastrukture. Sile ZIR se aktivirajo, v kolikor redne službe in podjetja niso zmožne same obvladati nesreče ali nezgode.
V celoti se sile za zaščito in reševanje aktivirajo v vojni.
II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
5. člen 
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih in drugih delovnih in bivalnih okoljih.
V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab civilne zaščite, vodja intervencije gasilske ali druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reševanje na prizadetem območju ali poverjenik za civilno zaščito.
V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja vodstvo podjetja, štab civilne zaščite podjetja ali poverjenik za civilno zaščito v podjetju.
Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito,
– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– nabavljajo komplete za osebno zaščito,
– izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje.
III. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
6. člen 
Zaradi ogroženosti se v Občini Semič pripravljajo, organizirajo, načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah ali večjih neurjih,
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob nesreči z nevarnimi snovmi,
– zaščita in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško in radiološki nesreči,
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,
– sanacija.
7. člen 
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu, obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– aktivnosti za odpravljanje posledic.
V miru izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, splošno reševalne službe ter enote in štabi civilne zaščite (v primeru večjih naravnih in drugih nesreč).
IV. SUBJEKTI, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI, POMEMBNE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
8. člen 
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči lahko župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
Subjekte, katerih dejavnosti so pomembne za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Semič, določi oziroma imenuje župan Občine Semič s Sklepom o organiziranosti in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Semič, in sicer:
– za opravljanje nalog tehničnega reševanja in sanacije se določijo gospodarske družbe s področja gradbeništva, ki imajo potrebne tehnične in druge zmogljivosti,
– za izvajanje ostalih nalog, ki so pomembne za izvajanje zaščite in reševanja v Občini Semič, se določijo društva, zavodi in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja med gospodarskimi družbami, podjetniki, društvi in zavodi ter Občino Semič podpišeta odgovorna oseba v gospodarski družbi (direktor), zavodu (direktor) in društvu ali drugi organizaciji (predsednik) ter župan Občine Semič.
Navedeni subjekti, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje v Občini Semič, imajo naslednje naloge:
– omogočajo strokovno usposabljanje svojih kadrov za izvajanje nalog zaščite in reševanja,
– skrbijo za materialno-tehnična sredstva in opremo, ki je namenjena za izvajanje nalog zaščite in reševanja,
– izvajajo druge aktivnosti, ki omogočajo uspešno delovanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah.
Župan lahko v primeru potrebe pridobi tudi druge gospodarske družbe, samostojne podjetnike, ustanove in posameznike, potrebne za izvajanje dejavnosti pomembnih za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč.
V. SPLOŠNE REŠEVALNE SLUŽBE IN SODELOVANJE DRUŠTEV TER DRUGIH ORGANIZACIJ DRŽAVLJANOV PRI ZAŠČITI IN REŠEVANJU 
9. člen 
Gašenje požarov in izvajanje drugih reševalnih ukrepov ob velikih požarih in nesrečah, ki jih določa ta odlok, izvajajo prostovoljna gasilska društva, ki delujejo v Občini Semič. Prostovoljna gasilska društva, ki so udeležena v reševalnih akcijah, imajo pristojnosti splošnih reševalnih enot.
Za organizacijo, strokovno usposabljanje in druge operativne priprave operativnih gasilskih enot in prostovoljnih gasilskih društev, skrbi Gasilska zveza Semič.
10. člen 
Gasilska zveza Semič in prostovoljna gasilska društva v občini opravljajo svoje naloge v vseh situacijah do trenutka, ko je obseg elementarne ali druge nesreče tako obsežen, da je potrebno aktivirati tudi druge enote in službe civilne zaščite.
O aktiviranju enot in služb civilne zaščite Občine Semič, odloča župan. V odsotnosti župana odloča poveljnik Civilne zaščite Občine Semič oziroma pooblaščeni član štaba Civilne zaščite Občine Semič.
Operativnim gasilskim enotam poveljujejo poveljniki prostovoljnih gasilskih društev.
11. člen 
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje poveljniku višje kategorizirane enote ali višjemu po činu. Poveljniki sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju več naselij oziroma na območju sektorja, aktivnosti vodi in vsem poveljuje poveljnik Gasilske zveze Semič. Če je aktiviran župan ali Občinski štab CZ Občine Semič, le-ta vodi aktivnosti zaščite in reševanja, operativnim gasilskim enotam pa poveljuje poveljnik Gasilske zveze Semič.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju celotne Občine Semič, vse aktivnosti ob večjih nesrečah in katastrofah organizira in vodi poveljnik Civilne zaščite Občine Semič, prostovoljnim gasilskim društvom pa poveljuje poveljnik Gasilske zveze Semič ali podpoveljnik Gasilske zveze Semič.
12. člen 
Območno združenje Rdečega križa, poleg rednih dejavnosti, ki sovpadajo z zaščito in reševanjem, organizira poizvedovalno službo za primer večjih nesreč.
Območno združenje Rdečega križa zagotavlja stalno pripravljenost in operativno sposobnost pripadnikov poizvedovalne službe.
VI. ENOTE IN ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE 
a) Enote civilne zaščite
13. člen 
Enote civilne zaščite so v Občini Semič posebej organizirane in opremljene ter usposobljene sile, namenjene za zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter nevarnostih.
Enote civilne zaščite organizirajo tiste gospodarske družbe ter zavodi, ki zaposlujejo na enotnem delovnem prostoru več kot 100 delavcev oziroma tisti, ki jih določi s svojim sklepom župan na predlog občinskega štaba civilne zaščite.
Enote civilne zaščite lahko organizirajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije tudi po lastni odločitvi.
Enote civilne zaščite so splošne in specializirane.
Splošne enote civilne zaščite organizirajo v Občini Semič za izvajanje manj zahtevnih ukrepov zaščite in reševanja gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki na svojem območju nimajo gasilskega društva oziroma, če ti sestavi niso zadostni.
Specializirane enote civilne zaščite na območju Občine Semič organizirajo za izvajanje posameznih ukrepov zaščite in reševanja večje gospodarske družbe, zavodi, druge organizacije in občina, na podlagi ocene ogroženosti.
V Občini Semič se organizirajo naslednje enote Civilne zaščite:
– ekipa za podporo,
– ekipa prve pomoči,
– ekipa za tehnično reševanje (lahko v okviru gasilske organizacije).
14. člen 
V Občini Semič so za izvajanje posameznih ukrepov oziroma nalog zaščite in reševanja zadolženi subjekti iz 8. člena tega odloka, s katerimi župan podpiše pogodbo o izvajanju nalog zaščite in reševanja.
b) Štab Civilne zaščite
15. člen 
Za operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Semič, se imenuje štab civilne zaščite.
Na območju Občine Semič se ustanovi en Štab civilne zaščite, in sicer Štab Civilne zaščite Občine Semič.
Občinski štab civilne zaščite, poveljnika in namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Semič imenuje s svojim sklepom župan.
Štab civilne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih ali drugih organizacijah imenuje organ upravljanja (direktor, ravnatelj).
16. člen 
Štab civilne zaščite opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč na svojem območju,
– izdeluje in spremlja načrte za delovanje civilne zaščite,
– predlaga županu organizacijo civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja v občini,
– usmerja usposabljanje pripadnikov civilne zaščite,
– po pooblastilu župana odreja, organizira in vodi izvajanje zaščitnih in reševalnih akcij ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter v vojni.
17. člen 
Občinski štab civilne zaščite Občine Semič vodi delovanje vseh štabov in poverjenikov civilne zaščite na območju občine, štab civilne zaščite gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije pa vodi zaščitne in reševalne aktivnosti v svoji organizaciji.
18. člen 
Poveljnike civilne zaščite, njihove namestnike in štabe civilne zaščite imenujejo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z nad 50 zaposlenimi, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline ali opravljajo dejavnosti, ki predstavljajo tveganje za okolico na podlagi odločitev pristojnega državnega organa ali organa lokalne skupnosti.
V gospodarskih družbah, zavodih, ustanovah in delovnih enotah, ki nimajo organiziranih štabov civilne zaščite in je več kot 100 zaposlenih, se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.
Šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših oseb, z nad 50 otroki, učenci, študenti ali oskrbovanimi osebami, morajo imenovati poverjenike civilne zaščite.
Za opravljanje nalog iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena župan s svojim sklepom določi gospodarske družbe, šole in zavode, ki morajo imenovati štabe ali poverjenike civilne zaščite. Štabe civilne zaščite ali poverjenike imenujejo organi upravljanja posameznih družb, zavodov in gospodarskih družb.
19. člen 
Na predlog štaba Civilne zaščite Občine Semič se po potrebi v določenih večstanovanjskih objektih ali določenih naseljih v Občini Semič imenujejo poverjeniki civilne zaščite. Te poverjenike imenuje župan s sklepom.
Za vzdrževanje zaklonišč, formiranje reševalnih skupin in odpravljanje posledic nesreč, so odgovorni lastniki stanovanj, njihovi upravljalci in poverjeniki civilne zaščite.
20. člen 
Naloge poverjenika za civilno zaščito v pripravah na zaščito in reševanje:
– vzpodbuja opremljanje prebivalcev (stanovalcev, zaposlenih) z osebno in skupno zaščitno opremo ter usposabljanje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite,
– skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter drugih ukrepov za zaščito ljudi ter premoženja,
– sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip za zaščito in reševanje v okolju, v katerem živi oziroma dela,
– nadzoruje redno vzdrževanje zaklonišč in naprav ter opozarja pristojne na vzdrževanje zaklonišč (upravnika ali direktorja družbe),
– skrbi za brezhibnost sredstev in opreme (opreme za gašenje požarov in reševanje iz ruševin, prve medicinske pomoči ter vseh drugih sredstev, ki se nahajajo v objektih in okolju, za katere je zadolžen),
– spremlja in opozarja prebivalce oziroma zaposlene v organizacijah na vse preteče nevarnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in premoženje (požar, potres, poplava itd.).
21. člen 
Naloge poverjenika za civilno zaščito ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni:
– spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito in reševanje na svojem območju (v svoji organizaciji, delu občine ali stanovanjskem objektu),
– ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča nadrejeni štab civilne zaščite,
– vzpodbuja osebno in vzajemno zaščito prebivalcev, stanovalcev, oziroma delavcev,
– sodeluje z vodstvi reševalnih služb in ekip pri vodenju in izvajanju zaščite in reševanja.
22. člen 
Ob naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu ogrožajo prebivalstvo, materialne in druge dobrine oziroma, ki lahko povzročijo večje posledice, aktivirajo civilno zaščito poveljniki civilne zaščite ali poverjeniki civilne zaščite, poslovodni organi oziroma dežurni funkcionar, pristojen za ukrepanje, katerega pooblasti župan.
Civilna zaščita po aktiviranju deluje po načrtu za delovanje civilne zaščite in po dejanskih potrebah oziroma ukazih župana in nadrejenih štabov civilne zaščite.
23. člen 
Zaščito in reševanje ob vseh manjših nesrečah vodijo samostojno vodje gasilskih enot oziroma vodja prostovoljnega gasilskega društva.
Zaščito in reševanje ob nesrečah v tehnoloških procesih in nesrečah z nevarnimi snovmi manjšega obsega, vodijo vodje intervencijskih enot z ustrezno koncesijo.
24. člen 
Ob nesrečah večjega obsega, ko je aktiviran župan in občinski štab civilne zaščite, vodi zaščito in reševanje župan ali poveljnik civilne zaščite oziroma pooblaščeni član Štaba civilne zaščite. Za vodenje reševalnih akcij, ki zahtevajo posebno strokovnost in znanje, lahko župan pri občinskem štabu civilne zaščite imenuje skupine strokovnjakov za strokovno pomoč.
VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA 
25. člen 
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali poveljnik civilne zaščite v skladu s pogoji in situacijo, po lastni presoji ali na predlog občinskega štaba civilne zaščite, odredi aktiviranje državljanov ter njihovih sredstev, delavcev in sredstev gospodarskih družb, zavodov in reševalnih služb ter štabov in enot civilne zaščite na območju občine. Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite in reševanja Občine Semič.
Mobilizacija se izvaja v primeru vojne nevarnosti. Mobilizacijo razglasi Vlada RS. Mobilizacija se izvaja po načrtu za mobilizacijo Uprave za obrambo Novo Mesto. Strukture za zaščito in reševanje Občine Semič so dolžne pomagati izvajati mobilizacijo.
26. člen 
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpi, imajo aktiviranci iz prejšnjega člena pravico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode. Državljani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne nastanitve in prehrane, če neprekinjeno sodelujejo v akcijah zaščite in reševanja najmanj 4 ure. Povračilo oziroma odškodnina uporabnikom ter lastnikom sredstev in nepremičnin gre v breme proračuna Občine Semič, v primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč, gre povračilo v breme gospodarske družbe, zavoda, prevozne organizacije ali druge organizacije, katere obratovanje ali delavci ali vozniki so povzročili nastanek nesreče.
VIII. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE 
27. člen 
Za odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter vojni nevarnosti in obveščanje prebivalstva, zavodov ter drugih organizacij državnih organov, civilne zaščite in drugih reševalnih služb, se v Občini Semič organizira sistem za opazovanje in obveščanje.
28. člen 
Sistem za opazovanje in obveščanje v Občini Semič se ob naravnih in drugih nesrečah organizira skladno s sprejetimi načrti zaščite in reševanja za posamezne nesreče.
29. člen 
Za sprejem in prenos ukrepov, odredb in sporočil, za zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov o nevarnostih, seznanjanjem pristojnih organov ter za obveščanje in alarmiranje prebivalstva, gospodarskih družb, drugih organizacij in organov, je v Občini Semič pristojen center za obveščanje oziroma regijski center za obveščanje Novo Mesto.
IX. USPOSABLJANJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
30. člen 
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se v Občini Semič izvaja po programih, ki zagotavljajo temeljno in dopolnilno usposabljanje oziroma programih, ki jih predpiše Republiška uprava za zaščito in reševanje. Dopolnilno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se praviloma izvaja v obliki praktičnih vaj.
31. člen 
Pripadniku civilne zaščite se na njegovo prošnjo odloži usposabljanje ali posamezna vaja:
– če se zaradi bolezni ali poškodbe ni sposoben udeležiti usposabljanja ali vaje,
– če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in če ima med usposabljanjem izpit ali kolokvij ali obvezne vaje,
– če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan,
– če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini ali gospodinjstvu, oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov, zaradi katerih bi pripadnik zašel v težak položaj, če bi šel na usposabljanje.
Prošnja za odložitev usposabljanja se mora vložiti v osmih dneh od vročitve poziva oziroma od nastanka razloga za odložitev usposabljanja pri upravnem organu, ki je poziv izdal.
X. POMOČ 
32. člen 
Če je za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči potrebna pomoč v silah in sredstvih iz sosednje lokalne skupnosti, lahko župan, poveljnik Civilne zaščite občine ali vodja intervencije zaprosi za takšno pomoč. Župan, poveljnik ali vodja intervencije lahko zaprosi za pomoč tudi sosednjo lokalno skupnost v drugi državi, če z meddržavnim sporazumom ni drugače dogovorjeno.
V kolikor sosednje lokalne skupnosti zaprosijo za pomoč v silah in sredstvih Občino Semič, o aktiviranju sil ter o pomoči v sredstvih, odloči župan oziroma poveljnik Civilne zaščite Občine Semič.
XI. KAZENSKA DOLOČBA 
33. člen 
Ob kršitvah tega odloka se uporabljajo kazenske določbe vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
XII. KONČNI DOLOČBI 
34. člen 
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka skrbi strokovna služba Občine Semič.
35. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2019-6
Semič, dne 26. septembra 2019
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič