Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, stran 7381.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 5. in 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19, odl US), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 
1. člen 
(organi zavoda) 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstven dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14, 84/15 5/18 in 71/18; v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 6. člena črta četrta alineja »– Strokovni vodja«.
Drugi odstavek 6. člena se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Že začeti mandat direktorja in pomočnika direktorja se ne glede na določbe tega odloka dokonča v skladu z veljavno pogodbo o zaposlitvi.
3. člen 
Zavod mora statut zavoda in druge akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku dveh mesecev po njegovi uveljavitvi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012-32
Kočevje, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič