Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2727. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič, stran 7425.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič 
1. člen 
Občinski svet Občine Semič na predlog JP Komunala Črnomelj d.o.o., kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Semič, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.
2. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo.
Cena storitve je 0,9908 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN <= 20
1
13,2296
20 < DN < 40
3
39,6888
40 <= DN < 50
10
132,2960
50 <= DN < 65
15
198,4441
65 <= DN < 80
30
396,8881
80 <= DN < 100
50
661,4802
100 <= DN < 150
100
1.322,9604
150 <= DN 
200
2.645,9208
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.
3. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,3089 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 80/12 in 98/15).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN <= 20
1
5,4021
20 < DN < 40
3
16,2063
40 <= DN < 50
10
54,0210
50 <= DN < 65
15
81,0315
65 <= DN < 80
30
162,0630
80 <= DN < 100
50
270,1051
100 <= DN < 150
100
540,2102
150 <= DN 
200
1.080,4203
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
4. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.
Cena storitve je 0,3896 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 80/12 in 98/15).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN <= 20
1
1,8004
20 < DN < 40
3
5,4011
40 <= DN < 50
10
18,0038
50 <= DN < 65
15
27,0057
65 <= DN < 80
30
54,0113
80 <= DN < 100
50
90,0188
100 <= DN < 150
100
180,0377
150 <= DN 
200
360,0754
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.
5. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,6810 € za m3 (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN <= 20
1
1,8004
20 < DN < 40
3
5,4011
40 <= DN < 50
10
18,0038
50 <= DN < 65
15
27,0057
65 <= DN < 80
30
54,0113
80 <= DN < 100
50
90,0188
100 <= DN < 150
100
180,0377
150 <= DN 
200
360,0754
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
6. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Cena storitve je 0,1423 € za kg (brez DDV).
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 19,4 kg odpadkov na mesec, 1 m2 poslovnih površin pa 1,8 kg odpadkov mesečno.
Cena za uporabo infrastrukture je 0,0177 € za kg (brez DDV).
7. člen 
Občina Semič bo subvencionirala 25 % cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture. Cena omrežnine za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode bo subvencionirana v višini 50 %. Cene se subvencionirajo tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Občina Semič in izvajalec gospodarskih javnih služb JP Komunala d.o.o. Črnomelj imata razmerja v zvezi z najemnino infrastrukture in subvencijami urejena s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.
8. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Semič, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 11. 2019 naprej.
Št. 354-31/2013-31
Semič, dne 26. septembra 2019
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič