Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2690. Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, stran 7341.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US, 10/17) in četrtega odstavka 117. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 23/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US in 65/15 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 22/19) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pravila postopanja detektivov in izvršiteljev, kadar opravljajo vročanje po pravilih pravdnega postopka in v kazenskem postopku, njihovo nagrado ter vsebino sporočil pri vročanju in vročilnic.
2. člen 
(identifikacijski dokument) 
Detektiv se pri opravljanju vročanja izkazuje z detektivsko izkaznico, izdano na podlagi zakona, ki ureja detektivsko dejavnost, izvršitelj pa z izkaznico izvršitelja, izdano na podlagi zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
3. člen 
(obveznosti in dolžnosti vročevalca) 
(1) Detektiv ali izvršitelj, ki mu sodišče na predlog stranke odredi opravo vročitve (v nadaljnjem besedilu: vročevalec), mora vročanje opraviti v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pravdnem postopku) ali v skladu z Zakonom o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 23/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US in 65/15 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 22/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kazenskem postopku), v skladu s pravili, določenimi v tem pravilniku in v skladu z odredbo sodišča.
(2) Vročevalec mora na zahtevo naslovnika pisanja ali osebe, kateri sme v skladu z Zakonom o pravdnem postopku ali Zakonom o kazenskem postopku izročiti pisanje namesto naslovniku, pokazati identifikacijski dokument.
4. člen 
(evidenca zadev vročanja) 
(1) Vročevalec vodi evidenco zadev, v katerih opravlja vročanje.
(2) Evidenca se vodi v posebni knjigi ali s podporo računalniškega programa in vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno številko zadeve,
2. datum prejema zadeve,
3. navedbo sodišča, ki je odredilo vročitev, z opravilno številko zadeve,
4. navedbo naslovnika in pisanja, ki naj se vroči,
5. datum in način vročitve, in sicer:
– za pisanja, ki jih je v skladu z Zakonom o pravdnem postopku treba osebno vročiti: ali je bilo pisanje vročeno osebno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev in komu, ali je bilo pisanje vrnjeno sodišču z obvestilom naslovniku, kje in kdaj lahko pisanje prevzame, pa je v skladu z Zakonom o pravdnem postopku nastopila domneva vročitve,
– za pisanja, za katera v Zakonu o pravdnem postopku ni določena osebna vročitev: ali je bilo pisanje vročeno neposredno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev in komu, ali neposredna vročitev ni bila uspešno opravljena, pa je v skladu z Zakonom o pravdnem postopku nastopila domneva vročitve,
– za pisanja, ki jih je v skladu z Zakonom o kazenskem postopku treba osebno vročiti: ali je bilo pisanje vročeno osebno naslovniku, ali je bila osebna vročitev tudi po pisnem sporočilu vročevalca neposredno naslovniku neuspešna in zato opravljena po drugih osebah oziroma vrnjena sodišču,
– za pisanja, za katera v Zakonu o kazenskem postopku ni določena osebna vročitev: ali je bilo pisanje vročeno osebno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev in komu, ali je bilo pisanje vrnjeno sodišču s sporočilom naslovniku, kje in kdaj lahko pisanje prevzame,
6. v primeru, da vročitve sploh ni bilo mogoče opraviti, datum in ura neuspelega poskusa vročitve, razlog za to in datum, ko je zadeva vrnjena sodišču.
5. člen 
(hramba evidence zadev vročanja) 
Podatke v evidencah mora vročevalec hraniti deset let od vnosa podatka v evidenco.
6. člen 
(vsebina sporočil pri vročanju) 
(1) Vsebina sporočil pri vročanju in vročilnic v pravdnem postopku je določena z obrazci.
(2) Ko sodišče odredi vročitev, obrazec iz tretjega, četrtega, petega ali šestega odstavka tega člena v dvojniku skupaj s pošiljko izroči vročevalcu. Pred izročitvijo sodišče v obrazec vnese naslednje podatke:
– ime in priimek naslovnika ter njegov naslov,
– opravilno številko zadeve,
– naziv in naslov sodišča, ki pošilja pošiljko,
– vsebino pošiljke,
– v vseh primerih, ko odprava sodnih pošiljk poteka prek informacijske rešitve EVIP, pa tudi dodelitev enolične oznake pošiljki.
(3) Če sodišče odredi vročitev v skladu s 140. in 141. členom Zakona o pravdnem postopku, izroči vročevalcu obvestilo o vročitvi na obrazcu VRO/P – št. 1 in vročilnico na obrazcu VRO/P – št. 2.
(4) Če sodišče odredi osebno vročitev v skladu s 142. členom Zakona o pravdnem postopku, izroči vročevalcu obvestilo o vročitvi na obrazcu VRO/P – št. 3 in vročilnico na obrazcu VRO/P – št. 4.
(5) Če sodišče odredi vročitev v skladu s 119. členom Zakona o kazenskem postopku, izroči vročevalcu sporočilo o prispeli pošiljki z obvestilom na obrazcu VRO/K – št. 1 in vročilnico na obrazcu VRO/K – št. 2.
(6) Če sodišče odredi osebno vročitev v skladu s 118. členom Zakona o kazenskem postopku, izroči vročevalcu sporočilo o prispeli pošiljki z obvestilom na obrazcu VRO/K – št. 3, sporočilo na obrazcu VRO/K – št. 4 in vročilnico na obrazcu VRO/K – št. 5.
(7) Obrazec VRO/P – št. 1, obrazec VRO/P – št. 2, obrazec VRO/P – št. 3, obrazec VRO/P – št. 4, obrazec VRO/K – št. 1, obrazec VRO/K – št. 2, obrazec VRO/K – št. 3, obrazec VRO/K – št. 4 in obrazec VRO/K – št. 5 so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(8) Na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik, mora biti besedilo na obrazcih napisano tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, če stranka v postopku uporablja italijanski ali madžarski jezik.
7. člen 
(ravnanje vročevalca v primeru uspele in neuspele vročitve) 
(1) Vročevalec izpolni neizpolnjene rubrike obrazcev in sodišču vrne enega od dvojnikov vsakega obrazca.
(2) Če vročevalec ugotovi, da vročitve ni mogoče opraviti v skladu z odredbo sodišča, mora pisanje nemudoma vrniti sodišču skupaj z neizpolnjeno vročilnico.
(3) Po uspešno opravljeni vročitvi mora vročevalec takoj obvestiti sodišče, ki je vročitev odredilo, in priložiti vsa ustrezna obvestila.
8. člen 
(nagrada in povrnitev stroškov vročevalca) 
(1) Vročevalec je upravičen do nagrade za uspešno opravljeno vročitev in do povračila prevoznih stroškov ter do povrnitve drugih stroškov, za katere sodišče na podlagi predloženih dokazil oceni, da so bili potrebni.
(2) Nagrada za navadno vročitev znaša 5 eurov, nagrada za osebno vročitev pa 50 eurov. Nagrada za delo vročevalca se poveča za davek na dodano vrednost, če je vročevalec zavezanec za plačilo tega davka.
(3) Za neuspešno vročitev pripada vročevalcu 20 % nagrade, določene v prejšnjem odstavku.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko sodišče odmeri višji delež nagrade, ki ne sme presegati 50 % nagrade, določene v drugem odstavku tega člena, če iz priloženega izpisa podatkov iz evidence oziroma drugih ustreznih dokazil izhajajo utemeljeni razlogi, ki upravičujejo določitev višjega deleža nagrade.
(5) Med utemeljene razloge, ki upravičujejo določitev višjega deleža nagrade za neuspešno vročitev, štejejo zlasti dejanske okoliščine, ki onemogočajo uspešno vročitev ter aktivno ravnanje vročevalca v smeri uspešne vročitve.
(6) Če vročitev ni opravljena v skladu z odredbo sodišča (rok in način) ali s tem pravilnikom, vročevalcu ne pripada nagrada, povrnitev prevoznih stroškov in povrnitev drugih stroškov.
9. člen 
(postopek za izplačilo nagrade in obračun stroškov) 
(1) O izplačilu nagrade in povrnitvi stroškov ter drugih izdatkov iz prejšnjega člena odloča sodišče, ki je odredilo vročitev, na podlagi pisne zahteve vročevalca, v kateri mora natančno opredeliti stroške, katerih povrnitev zahteva. Zahtevi za plačilo nagrade v obliki stroškovnika in povrnitvi stroškov ter drugih izdatkov mora vročevalec priložiti izpis podatkov iz evidence ter predložiti druga dokazila v originalu.
(2) Sodišče odloči o zahtevi vročevalca najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Priznana nagrada in odmerjeni stroški se izplačajo iz predujma, ki ga založi predlagatelj vročitve, ali iz proračuna, v skladu s plačilnimi roki, določenimi v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) Prevozni stroški se obračunavajo v višini stroškov prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Če vročevalec uporablja lastno motorno vozilo, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Prevozni stroški se povrnejo za potovanje po najkrajši poti.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 44/18).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 20. oktobra 2019.
 
Št. 007-232/2019
Ljubljana, dne 9. oktobra 2019
EVA 2019-2030-0026
 
Andreja Katič 
ministrica 
za pravosodje