Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2701. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 7377.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 153. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 7. seji dne 25. 9. 2019 sprejel
S P R E M E M B E     I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Kamnik 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17) se na koncu tretjega odstavka 7. člena doda naslednje besedilo:
»Posnetki sej sveta so na spletni strani objavljeni še štiri leta po preteku mandatne dobe sveta.«
2. člen 
V prvem odstavku 15. člena se črta besedilo »v nadzornem odboru občine ter«.
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »Pred prisego in nagovorom« nadomesti z besedilom »Po prisegi in pred nagovorom«.
3. člen 
Druga poved prvega odstavka 53. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Svetniki glasujejo tako, da v roku desetih sekund pritisnejo na tipko glasovalne naprave.«
4. člen 
Druga poved petega odstavka 56. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Na dnu glasovnice je praviloma beseda »za« na levi, beseda »proti« pa na desni strani.«
5. člen 
V drugem odstavku 60. člena se besedilo »na strežniku« zamenja z besedilom »v omrežju«.
Zadnji odstavek 60. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zvočni posnetek seje se v omrežju občine hrani trajno, avdio-video zapis seje pa se v omrežju občine hrani še štiri leta po preteku mandatne dobe sveta.«
6. člen 
Peta alineja 67. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– predlogih glede zastopanosti svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov v delovnih telesih sveta,«.
7. člen 
Tretja poved 68. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Svetnik ima pravico izstopiti iz svetniške skupine, se včlaniti v drugo ali ustanoviti novo v skladu s tem poslovnikom.«
8. člen 
V prvem in četrtem odstavku 69. člena se pred piko doda naslednje besedilo:
», razen v primerih iz 71. člena tega poslovnika«.
9. člen 
Zadnji odstavek 71. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Na predlog svetnikov, ki želijo ustanoviti novo svetniško skupino in predložijo ustrezna dokazila, župan ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev.«
10. člen 
V prvem odstavku 73. člena se besedilo »Svetniške skupine in samostojni svetniki« nadomesti z besedilom »Politične stranke oziroma liste, zastopane v svetu«.
11. člen 
V drugem odstavku 76. člena se črta prvi stavek.
12. člen 
Prvi odstavek 105. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predlog za uvrstitev odloka na dnevni red mora vsebovati naslov odloka, navedbo predlagatelja in poročevalca, pravno osnovo, namen, predlog sklepa, obrazložitev in besedilo členov, ko se predlaga spremembo ali dopolnitev odloka, pa tudi besedilo tistih določb odloka, ki se spreminjajo ali dopolnjujejo.«
13. člen 
V tretjem odstavku 121. člena se besedilo »z obrazložitvijo« nadomesti z besedilom »kot to določa 105. člen tega poslovnika«.
14. člen 
V prvi povedi tretjega odstavka 124. člena se pred piko doda naslednje besedilo:
», razen če amandma poda župan ali predlagatelj spremembe ali dopolnitve odloka, ki lahko poda amandma tudi k drugim členom prvotnega odloka ali z amandmajem predlaga nov člen v prvotnem odloku«.
15. člen 
V prvem odstavku 126. člena se črta druga poved.
16. člen 
V prvem in drugem odstavku 132. člena se črta zadnji stavek.
V 132. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za amandmaje k aktom iz prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika za amandmaje v drugi obravnavi oziroma pri skrajšanem postopku za sprejem odloka«.
17. člen 
V poglavju XI. Volitve in imenovanja se naslov »2. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles« spremeni, tako da se glasi:
»2. Imenovanje članov delovnih teles«.
18. člen 
V 140. členu se naslov v oklepaju spremeni, tako da se glasi:
»(imenovanje članov delovnih teles)«. 
V prvem odstavku 140. člena se za besedo »Predsednik« doda besedilo », namestnik predsednika«.
V drugem odstavku 140. člena se besedilo »predlaga župan« nadomesti z besedilom »se predlaga«.
19. člen 
V drugem odstavku 147. člena se za besedo »posreduje« doda besedilo »svetu oziroma«.
20. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019
Kamnik, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar