Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2712. Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško, stran 7391.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 7. seji, dne 26. 9. 2019, sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in postopki za sofinanciranja programov športa, ki potekajo na območju občine Krško (v nadaljevanju: občina).
(2) Šport je temeljna pravica vsakega človeka, tako otroka, mladostnika, odraslega človeka, starostnika, znotraj teh skupin pa tudi oseb s posebnimi potrebami. Zaradi vpliva na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter pridobivanja socialnih kompetenc, predstavlja športna dejavnost otrok in mladine prednostno vsebino za uresničevanje javnega interesa občine. Prav tako je izjemnega pomena redna športno rekreativna dejavnost odraslih.
(3) Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
II. IZVAJALCI PROGRAMOV 
2. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo registrirani izvajalci športne dejavnosti v občini Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Krško, razen društev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem v občini Krško,
– da dejavnost izvajajo na območju občine Krško,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
– da imajo organizirano redno vadbo oziroma druge redne športne aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva in zveze).
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Krško za posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– zasebni športni delavci.
4. člen
(1) Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– športne prireditve,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– delovanje zvez športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Krško,
– občinske panožne športne šole.
(2) Športni programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz postavk občinskega proračuna, ki niso opredeljene v javnem razpisu niso predmet tega odloka.
III. IZBOR IZVAJALCEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA 
5. člen
(1) Občina Krško vsako leto pripravi javni razpis za sofinanciranje programov športa za naslednje leto, za vsebine ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Postopek javnega razpisa in vrednotenje športnih programov v skladu s tem odlokom, opravi Strokovna komisija za šport (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Krško, v uradnem glasilu lokalne skupnosti, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– naziv in sedež izvajalca razpisa
– pravno podlago za izvedbo razpisa
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti ter merila
– predvideno višino sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, vključno z merili in kriteriji in dobijo informacije v zvezi z razpisom.
7. člen 
(1) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(2) Na podlagi prijav na javni razpis komisija predlaga izbor in sofinanciranje programov športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Izbor izvajalcev in programov športa je pripravljen na podlagi Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v Občini Krško, ki so sestavni tega odloka.
(3) Komisija obravnava tudi predloge, mnenja in pobude za spremembo Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v Občini Krško.
8. člen
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je bil predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Prispele vloge komisija pregleda in ugotovi ali je posamezna vloga pravočasna ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
(2) Vloge, ki niso pravočasne, pravočasno dopolnjene ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(3) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa. Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
(4) Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(5) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor na občinsko upravo. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
9. člen
(1) Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– vsebino in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
10. člen
(1) Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za športne programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega odloka in sklenjeno pogodbo.
(2) Prejemnik sredstev iz občinskega proračuna je na zahtevo Občine Krško dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na namensko porabo sredstev.
(3) V kolikor se ugotovi, da izvajalec nenamensko porablja proračunska sredstva, Občina Krško zadrži izplačevanje še ne izplačanih sredstev, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev.
(4) Strokovni nadzor nad izvajanjem programov športa, ki so v javnem interesu, izvaja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško in drugi pooblaščenci župana Občine Krško. Nadzor v obliki obiska na vadbi je lahko napovedan ali nenapovedan, ob obisku se napiše zapisnik v treh izvodih, ki ga podpišeta nadzorni delavec in strokovni delavec, ki program izvaja. Oba prejmeta po en izvod zapisnika, tretji izvod se odda na oddelek za družbene dejavnosti. V primeru odsotnosti celotne vadbene skupine zapisnik o nadzoru, kot dokazilo o kontroli podpišeta vsaj dva člana, ki opravljata nadzor.
(5) Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– če se ugotovi neskladnost ali nepopolnost vadbenih skupin, neustreznost strokovnega kadra ali druge neskladnosti v izvajanju programa, pri dveh nadzorih v tekočem letu,
– če se ugotovi, da so bila sredstva ali del sredstev nenamensko porabljena,
– če se ugotovi, da je izvajalec v vlogi navajal neresnične podatke,
– če se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna.
11. člen
(1) Izvajalcem športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo programov omogoči uporaba športnih objektov, ki so v lasti in upravljanju Občine Krško. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja programa.
(2) Upravljavci objektov, ki so v lasti občine, morajo pri oddajanju športnih objektov v uporabo dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
12. člen
(1) Vrednost točke za izbrane programe letnega programa športa se vsako leto izračuna na podlagi višine sredstev, namenjenih za šport, po sprejetem proračunu, skladno s sprejetim Letnim programom športa, ločeno po posameznih programih.
(2) Sredstva namenjena za objekte in sredstva namenjena upravljanju športa niso zajeta v točkovnem sistemu.
13. člen
(1) Izvajalci programov morajo najkasneje do konca marca tekočega leta podati končno letno poročilo o izvedbi programov za preteklo leto. Poročilo mora biti oddano na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da se po pregledu in analizi polletnih oziroma, letnih poročil ali izvedenega nadzora na mestu izvajanja programov ugotovi, da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis in opredeljeni v pogodbi, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi za tekoče leto.
(2) V primeru, da se na podlagi podanega polletnega oziroma, letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva lahko poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je prejeta sredstva vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi dolžan vrniti v občinski proračun.
(3) Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
IV. ŠPORTNI OBJEKTI 
14. člen
(1) Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.
Površine za šport v naravi so za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene površine v naravi, ki so določene v prostorskih aktih. Površine za šport v naravi so tudi naravne površine, ki niso posebej za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene površine, če so kot take določene v prostorskih aktih ali so vključene v mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
(2) Razvrstitev športnih objektov:
– objekti, ki so v lasti Občine Krško in jih imajo v uporabi, upravljanju ali najemu javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Krško,
– objekti, ki so v lasti občine Krško jih imajo v uporabi ali upravljanju športna društva, krajevne skupnosti ali druge fizične ali pravne osebe,
– objekti, ki so v lasti športnih društev in njihovih zvez,
– objekti in površine širšega pomena za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti občanov (planinske poti, kolesarske steze, tekaške proge…),
– objekti, ki so v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.
(3) Športni objekti, ki so lastnina lokalne skupnosti so skladno z 68. členom Zakona o športu javni športni objekti. Mreža javnih športih objektov in površin za šport v naravi se določi s Sklepom o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
15. člen 
(1) Sofinancirajo se tisti športni objekti, ki so namenjeni za izvajanje dogovorjenega letnega programa športa, opredeljenega s tem odlokom.
(2) Pri uporabi športnih dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športih objektov v lasti Občine Krško se lahko sofinancira:
– strošek uporabnine po ceniku, ki ga sprejme župan,
– investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nabavo in posodobitev opreme.
(3) Pri drugih športnih objektih, ki niso v lasti Občine Krško se na podlagi izvedenega javnega razpisa lahko sofinancira najem.
16. člen 
Sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nabavo in posodobitev opreme za javne športne objekte, se določajo v vsakoletnem proračunu Občine Krško na posebnih proračunskih postavkah in sicer v skladu s potrebami in zmožnostmi ter na podlagi zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje športa, vzgoje in izobraževanja.
17. člen 
Podroben način upravljanja, uporabe, najema, vzdrževanja in koriščenja javnih športnih objektov je opredeljen v Pravilniku o uporabi športnih dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športnih objektov v lasti Občine Krško (Uradni list RS, št. 38/19).
18. člen 
(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti Občine Krško, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa.
19. člen 
Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Krško so sestavni del tega odloka. (Priloga 1)
V. UPRAVLJANJE ŠPORTA NA OBČINSKEM NIVOJU 
20. člen
(1) Upravljanje in izpeljava občinskega programa športa temelji na racionalni obliki povezovanja upravnih, strokovnih, organizacijskih in izvajalskih funkcij. Izpeljava občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki vsebuje tiste programe, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
(2) Za načrtovanje, organiziranje izpeljavo in nadziranje občinskega programa športa v občini Krško imamo naslednjo upravljavsko strukturo:
– Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško, ki vodi in povezuje aktivnosti vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi občinskega programa športa,
– občinske športne zveze, ki lahko opravljajo naloge opredeljene v 45. členu zakona o športu,
– izvajalce letnega programa športa, ki so opredeljeni v 6. členu Zakona o športu. Status izvajalca si subjekti pridobijo s pogodbo o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo z Občino Krško,
– komisijo, ki združuje vse subjekte, ki so vključeni v izvajanje letnega programa športa.
(3) Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na nivoju občine lahko združujejo v občinske športne zveze, ki so lahko tudi članice Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez, ter lahko izvajajo naloge, opredeljene v 45. členu Zakona o športu in programe, opredeljene v letnem programu športa. V ta namen se na osnovi javnega razpisa z Občino Krško sklene ustrezna pogodba, ki opredeljuje obseg izvajanja programov ter medsebojne obveznosti in pravice.
VII. KONČNI DOLOČBI 
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško (Uradni list RS, št. 75/17).
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-71/2019-O702
Krško, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko