Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2753. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2801. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij
2802. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj
2803. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
2804. Uredba o spremembah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
2805. Uredba o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

Odloki

2754. Odlok o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva

Drugi akti

2755. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

MINISTRSTVA

2756. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih za proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo
2757. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za inšpektorja za kemikalije
2758. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti
2759. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
2760. Odločba k izdaji soglasja k odločitvi uprave o spremembi sedeža ustanove Ustanova za razvoj Lipniške doline
2806. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju
2807. Naznanilo o prejetju obvestila Evropske komisije o potrditvi sheme državne pomoči po Programu promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti, s poudarkom na ekološki shemi kakovosti in shemi izbrana kakovost, za obdobje do 30. junija 2021

USTAVNO SODIŠČE

2761. Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega stavka drugega odstavka ter tretjega odstavka 10.b člena Zakona o tujcih

SODNI SVET

2762. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2763. Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo
2764. Pravila o spremembi in dopolnitvi Pravil za delovanje trga z elektriko

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2765. Pravilnik o izdaji diplom in drugih javnih listin AMEU – Akademije za ples
2766. Koncesijki akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj
2767. Razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeta na seji dne 8. 10. 2019

OBČINE

Braslovče

2768. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03 – 1
2769. Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Braslovče na nadomestnih volitvah 29. 9. 2019

Brežice

2770. Sklep o potrditvi Cenika prevoznih storitev mestnega linijskega prevoza potnikov v Občini Brežice
2771. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice

Črnomelj

2772. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2019

Dobrepolje

2773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje
2774. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja

Dobrova-Polhov Gradec

2775. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dolenjske Toplice

2776. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 – rebalans I
2778. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Idrija

2779. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019
2780. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020
2781. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ilirska Bistrica

2782. Odlok o razveljavitvi Odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
2783. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki
2784. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah

Kanal ob Soči

2785. Statut Občine Kanal ob Soči
2786. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Kobarid

2787. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Koper

2788. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper

Kranj

2789. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi

Kranjska Gora

2790. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Logatec

2791. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2019 – rebalans

Metlika

2792. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2019

Murska Sobota

2793. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje NOVOMAT in območje BTC)

Šmarje pri Jelšah

2798. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019

Šmarješke Toplice

2799. Sklep o določitvi plačnega razreda delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice
2800. Odredba o spremembi prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti JP 798171, Klevevž, na delu od km 0+78 m do km 0+405 m

Zagorje ob Savi

2794. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v Občini Zagorje ob Savi
2795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi

Žužemberk

2796. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
2797. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Občine Žužemberk

POPRAVKI

2808. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki
2809. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4, Uradni list RS, št. 18/17)
2810. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2019

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti