Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2774. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, stran 7509.

  
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18, UPB-1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja 
1. člen 
Ceni vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, od 1. 11. 2019 dalje znašata mesečno na otroka za:
1. I. STAROSTNO OBDOBJE: 1 do 3 let
517,00 €
2. II. STAROSTNO OBDOBJE: 3 do 6 let 
414,50 €
2. člen 
Cena dodatnega varstva otrok izven obratovalnega časa od 17.00 do 18.00 ure znaša 3,00 € na dan.
3. člen 
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek za stroške živil, ki znašajo 2,02 € na dan.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Dobrepolje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka za največ dva meseca v času od 1. junija do 31. avgusta. Starši so jo dolžni vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 60 EUR mesečno, razliko med plačilom rezervacij staršev in ceno, krije občina.
Starši otrok drugih občin, za katere Občina Dobrepolje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene, morajo pridobiti pisno soglasje od občine v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5. člen 
Zdravstveno rezervacijo lahko starši uveljavljajo v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi daljše bolezni ali poškodbe, operacije itd., nad 10 dni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga predložijo vrtcu:
– za odsotnost otroka od 11 do 30 delovnih dni, se prispevek zniža za 20 %, od plačila po odločbi,
– za odsotnost otroka nad 30 delovnih dni, se prispevek zniža za 40 %, od plačila po odločbi.
6. člen 
V primeru, da med šolskim letom nastane prosto mesto v kateri od starejših skupin, pride najstarejši otrok iz predhodne skupine v novo skupino. Na ta način se sprosti mesto v jasličnem oddelku.
7. člen 
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja, številka 602-0001/2018 z dne 17. 4. 2018.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2019 dalje.
Št. 602-0002/2019
Dobrepolje, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič