Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2779. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019, stran 7518.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 10. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19, 34/19, 45/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2019 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.782.260
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.822.383
70
DAVČNI PRIHODKI
9.503.500
700 Davki na dohodek in dobiček
7.924.307
703 Davki na premoženje
1.347.145
704 Domači davki na blago 
in storitve
232.048
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.318.883
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.661.107
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Globe in druge denarne kazni
44.000
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
14.320
714 Drugi nedavčni prihodki
593.456
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.473.504
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
893.098
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
580.406
73
PREJETE DONACIJE
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.776.923
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.955.850
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
821.073
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
706.950
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
706.950
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
17.442.243
40
TEKOČI ODHODKI
4.781.601,54
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
795.890,28
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
119.152,55
402 Izdatki za blago in storitve
3.591.738,71
403 Plačila domačih obresti
44.700
409 Rezerve
230.120
41
TEKOČI TRANSFERI
5.252.393,88
410 Subvencije
42.100
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.103.741
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
603.505,79
413 Drugi tekoči domači transferi
1.503.047,09
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.035.270,58
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.035.270,58
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
372.977
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
205.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
167.977
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–659.983
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.112.782
50
ZADOLŽEVANJE
1.112.782
500 Domače zadolževanje
1.112.782
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
425.200
55
ODPLAČILA DOLGA
425.200
550 Odplačila domačega dolga
425.200
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
27.599
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
687.582
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
659.983
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–27.599
« 
2. člen
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen 
Županove prerazporeditve, izdelane skladno s 6. členom Odloka o proračunu, ki so stopile v veljavo od 20. 9. 2019 do uveljavitve tega odloka, se upoštevajo v proračunu za leto 2019 ne glede na 1. člen tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj