Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

VL 38140/2019 Os-3101/19, Stran 2197
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Renato Založnik, Cesta na Log 56, Notranje Gorice, proti dolžniku Zoranu Maselj, 1818 Victoria Avenue, CA Regina SK S4P OR1, ki ga zastopa začasni zastopnik Ksaver Logarr odvetnik, Steletova cesta 8A, Kamnik, zaradi izterjave 44.816,55 EUR, sklenilo:
Dolžniku Zoranu Maselj, 1818 Victoria Avenue, CA Regina SK S4P OR1, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Ksaver Logarr, Steletova cesta 8a, Kamnik.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2019