Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2768. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03 – 1, stran 7504.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 7. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03 – 1 
1. člen 
(pravna podlaga) 
S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03 – 1 (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN z dne 19. 8. 2019.
Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
OPN za celotno enoto urejanja prostora (EUP) Parižlje PŽ03 v (2) odstavku 88. člena določa postopek izdelave OPPN. Za nekatere posamezne dele EUP PŽ03 so ti prostorski akti že sprejeti in so navedeni v prvem odstavku 88. člena OPN, za območje parcel 538/542 in 538/428 k. o. Spodnje Gorče, ki je predmet tega OPPN, pa še ne.
Hkrati pa je Občina Braslovče za območje znotraj katerega se nahajata tudi zemljišča parc. št. 538/542 in 538/428 k. o. Spodnje Gorče, ki so predmet načrtovanja tega OPPN, že pričela s postopkom priprave OPPN leta 2017. Sklep o začetku priprave OPPN je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/17, v njem je bilo določeno zgolj okvirno ureditveno območje OPPN, ki se lahko na podlagi 3. člena istega sklepa brez spremembe sklepa po potrebi tudi spremeni. Ker je občina še vedno v začetni fazi priprave OPPN, in sicer šele pri izboru izvajalca za pripravo OPPN, je pobudnik oziroma lastnik zemljišča podal pobudo za sprejem OPPN na svoje stroške za zemljišče parc. št. 538/542 in 538/428 k. o. Spodnje Gorče. Tako mu je s tem sklepom omogočen samostojni začetek postopka priprave OPPN samo za njegove parcele.
Podrobna namenska raba zemljišč znotraj EUP je SS – stanovanjske površine.
Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se na podlagi tretjega odstavka 88. člena uporabljajo okvirne usmeritve iz 61. člena OPN, in sicer:
– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 111 Enostanovanjske stavbe, 2 Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP,
– predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji je 1,2,
– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 0,6,
– predlagana max. etažnost je K+P+1+M, pri čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,00 m,
– predlagano oblikovanje objektov je: vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico,
– fasade stanovanjskih objektov naj bodo bele ali v pastelnih barvah ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni odtenki zemeljskih barv,
– strehe naj bodo dvokapnice z nakloni strešin od 30 do 45°, napušči naj bodo minimalni, kritina pa pretežno opečnata (zaželeni bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) barvi, izjemoma v sivih odtenkih, kadar je taka barva kritine prevladujoča v okolici.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča parc. št. 538/542 in 538/428 k. o. Spodnje Gorče. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
Predmet načrtovanja OPPN je možnost gradnje ene enostanovanjske stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:11100) z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo.
Novogradnja bo upoštevala usmeritve iz OPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa na spletnih straneh občine in v uradnem glasilu, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
oktober 2019
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka OPPN 
60 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4)
(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka OPPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
30 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
30 dni/ po prejemu stališč
(14) Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14)) 
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem OPPN z odlokom na OS (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi), objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
4. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
5. Telemach d.d. Ljubljana
6. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
7. Simbio d.o.o.
8. Občina Braslovče
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod za gozdove Slovenije
6. Zavod RS za varstvo narave
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Braslovče http://www.braslovce.si/.
Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno v 6. členu, faza (6), in sicer na javnem posvetu ali podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo dopolnjenega osnutka OPPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev zagotovi pobudnik oziroma investitor.
Sredstva za vodenje postopka OPPN in uradne objave (v uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.
10. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Braslovče: http://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35050-2/2019-2
Braslovče, dne 7. oktobra 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar