Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2792. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2019, stran 7565.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 8. redni seji dne 10. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2019 
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.490.803,40
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.472.671,28
70
DAVČNI PRIHODKI
5.400.762,03
700 Davki na dohodek in dobiček
4.819.707,00
703 Davki na premoženje
451.011,70
704 Domači davki na blago in storitve
130.043,33
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.071.909,25
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
841.152,82
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
11.170,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
209.586,43
72
KAPITALSKI PRIHODKI
619.050,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
589.050,00
73
PREJETE DONACIJE
4.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
395.082,12
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
350.791,26
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
44.290,86
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
8.504.200,46
40
TEKOČI ODHODKI
2.309.321,68
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
460.036,63
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
74.264,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.735.794,42
403 Plačila domačih obresti
8.226,63
409 Rezerve
31.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.465.821,68
410 Subvencije
664.400,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.725.186,68
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
299.872,25
413 Drugi tekoči domači transferi
776.362,75
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.257.734,89
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.257.734,89
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
471.322,21
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
256.213,07
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
215.109,14
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.013.397,06
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.005.570,43
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
697.527,92
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
399.217,00
50
ZADOLŽEVANJE
399.217,00
500 Domače zadolževanje
399.217,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
366.246,68
55
ODPLAČILA DOLGA
366.246,68
550 Odplačila domačega dolga
366.246,68
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–980.426,74
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
32.970,32
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.013.397,06
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
980.426,74
« 
2. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Metlika spremembo proračuna za leto 2019 lahko zadolži do višine 399.217,00 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-108/2019
Metlika, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik