Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2780. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020, stran 7519.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 10. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19, 46/19) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»Posredni proračunski uporabniki proračuna, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2020 zadolžijo do skupne višine 900.000 € in izdajajo poroštva do skupne višine 50.000 €. Soglasje izda občinski svet.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj