Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

Ob-3194/19, Stran 2185
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 28., 29. in 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13) Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Knjižnice Pavla Golie Trebnje 
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
2. Pogoji za imenovanje
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje oziroma imeti:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne, poslovne, upravne ali pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih,
– osnovno znanje tujega jezika,
– bibliotekarski izpit.
Če kandidat bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v roku dveh let.
3. Zaželena dodatna znanja: opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku (ZUP).
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu,
– dokazilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »ne odpiraj – javni razpis za prosto delovno mesto direktorja« v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
6. Sklenitev delovnega razmerja: z imenovanim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom.
7. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri Mateji Vrhovšek na elektronskem naslovu mateja.vrhovsek@kpgt.si ali po tel. 07/34-82-112, vsak delovnik od 7. do 15. ure.
8. Objava javnega razpisa: javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani KPG Trebnje, spletnih straneh občin ustanoviteljic in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Svet javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje