Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2791. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2019 – rebalans, stran 7564.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 7. redni seji dne 3. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2019 – rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Logatec za leto 2019 (Logaške novice, št. 3/2019) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih v EUR:
A. 
IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.483.655
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.777.301
70
DAVČNI PRIHODKI
10.313.543
700 Davki na dohodek in dobiček
8.268.550
703 Davek na premoženje
1.789.973
704 Domači davki na blago in storitve
255.020
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.463.758
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.156.550
711 Takse in pristojbine
17.000
712 Denarne kazni
35.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
39.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.216.108
72
KAPITALSKI PRIHODKI
950.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev 
850.000
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.756.353
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
955.497
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.800.856
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.917.216
40
TEKOČI ODHODKI
3.128.517
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
898.172
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
153.518
402 Izdatki za blago in storitve
2.040.147
403 Plačila domačih obresti
10.857
409 Rezerve
25.822
41
TEKOČI TRANSFERJI
6.783.172
410 Subvencije
213.000
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.892.975
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
619.227
413 Drugi tekoči domači transferi
2.057.970
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.736.749
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.736.749
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
268.778
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
182.728
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
86.050
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–433.561
B. 
IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
500.000
50
ZADOLŽEVANJE
500.000
500 Domače zadolževanje
500.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
440.000
55
ODPLAČILA DOLGA
440.000
550 Odplačila domačega dolga
440.000
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–373.561
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
60.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
433.561
SREDSTVA NA RAČUNU konec leta 2019
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2019
373.561
Posebni del rebalansa sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Logatec: http://www.logatec.si/«
2. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2019.
Št. 410-10/2019-1
Logatec, dne 31. avgusta 2019
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard