Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi, stran 7568.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 7. seji dne 7. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi 
1. člen 
V Odloku o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/18) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: Odlok) določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.«
Dodata se drugi in tretji odstavek 1. člena, ki se glasita:
»(2) Merila za izbor in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa so sestavni del odloka in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.
(3) Za programe in področja športa, ki niso navedena v merilih, se merila za izbor in vrednotenje opredeli z letnim programom športa in objavi v javnem razpisu.«
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Zagorje ob Savi,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– lokalne skupnosti,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.«
V 3. členu Odloka se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.«
3. člen 
Spremeni se naziv 4. člena Odloka, ki se preštevilči tako, da postane 5. člen Odloka in se glasi:
»(Pogoji za izvajalce letnega programa športa)«. 
Besedilo drugega odstavka novega 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.«
4. člen 
5. člen Odloka se preštevilči tako, da postane 4. člen Odloka.
5. člen 
Prvi odstavek 6. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Letni program športa opredeljuje programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu Občine Zagorje ob Savi, ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot je opredeljeno v Nacionalnem programu športa.«
Besedilo četrtega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) LPŠ po predhodnem mnenju občinske športne zveze sprejme občinski svet.«
6. člen 
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f in 6.g, ki se glasijo:
»6.a člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja netekmovalnih športnih programov) 
Sofinanciranje športnih programov:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– šport invalidov
se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
1
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA (NA UDELEŽENCA)
Športni program je za udeleženca brezplačen.
10
Udeleženec pokriva do 50 % cene programa.
5
Udeleženec pokriva nad 50 % cene programa.
0
2
KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA
Vodja programa je strokovno izobražen.
10
Vodja programa je strokovno usposobljen.
5
Vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen.
0
3
ŠTEVILO VADEČIH V VADBENI SKUPINI (zahtevano število popolne vadbene skupine po kriteriju za vrednotenje)
Skupina je številčno popolna (100 % in več).
10
Skupina je številčno popolnjena 50 do 99 %.
5
Skupina je številčno popolnjena manj kot 50 %.
0
4
UPORABA PRIMERNEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA
Športni objekt je v občini in za izvajalca LPŠ brezplačen.
10
Športni objekt je v občini in za izvajalca LPŠ plačljiv.
5
Športni objekt se nahaja izven meja občine.
1
Vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi gornjih meril zberejo najmanj 10 točk! Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
Vsak športni program se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ in javnem razpisu (JR) določeno višino sredstev za skupino športnih programov in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja vsakega športnega programa je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
6.b člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja tekmovalnih športnih programov) 
Sofinanciranje športnih programov:
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov
se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
1
KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA
Vodja programa je strokovno izobražen.
10
Vodja programa je strokovno usposobljen.
5
Vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen.
0
2
USPEŠNOST/KONKURENČNOST
PANOGE (KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI)
Izvajalec ima kategorizirane športnike OR, SR, MR.
10
Izvajalec ima kategorizirane športnike MLR, DR, PR.
5
Izvajalec nima kategoriziranih športnikov.
0
3
POMEN PANOGE ZA LOKALNO OKOLJE (TRADICIJA)
Izvajalec neprekinjeno deluje 30 let in več.
10
Izvajalec neprekinjeno deluje več kot 10 in manj kot 30 let.
5
Izvajalec deluje manj kot 10 let.
1
4
POMEN PANOGE ZA LOKALNO OKOLJE (ČLANSTVO)
Izvajalec ima več kot 100 aktivnih članov.
10
Izvajalec ima med 30 in 99 aktivnih članov.
5
Izvajalec ima manj kot 30 aktivnih članov.
1
5
RAZŠIRJENOST PANOGE (REGISTRIRANI ŠPORTNIKI)
V NPŠZ je registriranih 3.000 športnikov in več.
10
V NPŠZ je registriranih od 500 do 2.999 športnikov.
5
V NPŠZ je registriranih manj kot 500 športnikov.
1
6
RAZŠIRJENOST PANOGE (POPOLNE SKUPNE V URADNEM 
TEKMOVALNEM SISTEMU NPŠZ)
Izvajalec ima štiri (4) in več tekmovalne skupine.
10
Izvajalec ima dve do tri tekmovalne skupine.
5
Izvajalec ima eno (1) tekmovalno skupino.
1
Vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi gornjih meril zberejo najmanj 30 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
Vsak športni program se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ in javnem razpisu (JR) določeno višino sredstev za skupino športnih programov in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja vsakega športnega programa je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
Programi, ki zberejo manj kot 30 točk (in več kot 10) se v postopku vrednotenja upoštevajo kot športni programi netekmovalnega značaja.
6.c člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja razvojnih dejavnosti) 
Sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja v športu se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
deficitarnost strokovnega izpopolnjevanja (veljavna licenca za tekoče leto)
Število trenerjev/vodnikov z licenco je manjše od 50 % števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
10
Število trenerjev/vodnikov z licenco je med 50 in 99 % števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
5
Število trenerjev/vodnikov z licenco je enako ali večje kot število z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
2
deficitarnost strokovnega usposabljanja
Število trenerjev/vodnikov z diplomo je manjše od 50 % števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
20
Število trenerjev/vodnikov z diplomo je med 50 in 99 % števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
10
Število trenerjev/vodnikov z diplomo je enako ali večje od števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
5
Vrednotijo se vsi programi/projekti, ki na podlagi gornjih meril v vsaki dejavnosti ločeno zberejo najmanj 10 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
Vsaka dejavnost se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ in javnem razpisu (JR) določeno višino sredstev za razvojno dejavnost in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov/projektov. Višina sofinanciranja vsakega programa/projekta je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
6.d člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja organiziranosti v športu) 
Sofinanciranje organiziranosti v športu se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
delovanje/pomen na lokalnem nivoju (tradicija v letih – podatki AJPES)
Izvajalec neprekinjeno deluje 30 let in več.
10
Izvajalec neprekinjeno deluje več kot 10 in manj kot 30 let.
5
Izvajalec deluje manj kot 10 let.
1
organiziranost na lokalni ravni
Izvajalec ima več kot 100 aktivnih članov.
10
Izvajalec ima med 30 in 99 aktivnih članov.
5
Izvajalec ima manj kot 30 aktivnih članov.
1
razširjenost izvajalcev tekmovalnih programov
Izvajalec ima štiri (4) in več tekmovalnih selekcij.
10
Izvajalec ima dve do tri tekmovalne selekcije.
5
Izvajalec ima eno (1) tekmovalno selekcijo.
1
razširjenost izvajalcev netekmovalnih programov
Izvajalec ima osem (8) in več vadbenih skupin.
10
Izvajalec ima med tri in sedem vadbenih skupin.
5
Izvajalec ima eno ali dve vadbeni skupini.
1
Vrednotijo se vsi izvajalci, ki na podlagi gornjih meril zberejo najmanj 10 točk! Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
Vloga vsakega izvajalca se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ in javnem razpisu (JR) določeno višino sredstev za organiziranost v športu in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih izvajalcev. Višina sofinanciranja za delovanje vsakega izvajalca je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
6.e člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja športnih prireditev in promocije) 
Sofinanciranje športnih prireditev se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
množičnost športne prireditve
Na prireditvi nastopa 100 udeležencev in več.
10
Na prireditvi nastopa med 30 in 99 udeležencev.
5
Na prireditvi nastopa do 30 udeležencev.
1
raven športne prireditve
Uradno priznana športna prireditev mednarodne ravni.
10
Uradno priznana športna prireditev državne ravni.
5
Športna prireditev lokalnega pomena.
1
osnovni namen (ustreznost) športne prireditve
Športna prireditev je namenjena izključno otrokom.
10
Prireditev je izključno športa in namenjena vsem.
5
Prireditev je pretežno športna.
1
Vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi gornjih meril v vsakem področju ločeno zberejo najmanj 10 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
Vsak projekt se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ in javnem razpisu (JR) določeno višino sredstev za športne prireditve in promocijo in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih projektov/prireditev. Višina sofinanciranja vsakega projekta/prireditve je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
6.f člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja drugih področij športa) 
Merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja
– športnih objektov in površin za šport v naravi,
– razvojnih dejavnosti:
– statusnih pravic športnikov, 
– založništva v športu, 
– znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 
– informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu,
– javnega obveščanja v športu,
– športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu,
– družbene in okoljske odgovornosti športa
se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema, in objavi v JR.
6.g člen 
(veljavnost meril za izbiro, sofinanciranje in vrednotenje) 
Merila za izbor, sofinanciranje in vrednotenje programov in področij športa se v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ do končne odločitve o višini sofinanciranja programov in področij športa ne smejo spreminjati.«
7. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.«
Doda se nov drugi odstavek 7. člena, tako da se glasi:
»Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.«
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek 7. člena se preštevilčijo tako, da postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
8. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pred pričetkom JR za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ se v skladu z veljavno zakonodajo, tem Odlokom in sprejetim LPŠ, sprejme sklep o začetku postopka.«
V drugem odstavku 8. člena se doda dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– in drugi podatki, potrebni glede na predmet JR,«
Dosedanja dvanajsta alineja drugega odstavka 8. člena se preštevilči v trinajsto alinejo.
9. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu lokalne skupnosti.«
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.«
Dodajo se tretji, četrti in peti odstavek 9. člena, tako da se glasijo:
»(3) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis. Ovojnica, ki ni pravilno označena, se vrne vlagatelju.
(4) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek se preštevilčijo tako, da postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
10. člen 
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov iz 1. točke prvega odstavka 5. člena Odloka prednost pri izvajanju LPŠ izvajalci iz 1. in 6. točke prvega odstavka 3. člena Odloka.
(4) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
(5) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.«
11. člen 
Spremeni se besedilo 12. člena tako, da se glasi:
»(1) Če vlagatelj meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(3) O ugovoru odloči izvajalec razpisa v roku trideset dni od prejema. Odločitev o izbiri je dokončna.«
12. člen 
Za prvim odstavkom 13. člena Odloka, se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. Način in obliko izračuna cene predpiše minister.
(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2019
Zagorje ob Savi, dne 7. oktobra 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan