Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

VL 59423/2019 Os-3072/19, Stran 2196
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Etažni lastniki večstanovanjske stavbe Prušnikova ul. 40, Maribor, ki jih zastopa zakoniti zastopnik Kommunio d.o.o., Metelkova ulica 7b, Maribor – dostava, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Bratuša Ažnik, odvetniške storitve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, proti dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor – CSD, ki ga zastopa Nina Škrlec – odvetnica, Partizanska cesta 13A, Maribor, zaradi izterjave 698,16 EUR, sklenilo:
Dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor – CSD, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nina Škrlec, Partizanska cesta 13A, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2019