Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 – rebalans I, stran 7516.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne 2. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 – rebalans I 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19), se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.334.771
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.249.948
70
DAVČNI PRIHODKI
2.771.415
700 Davki na dohodek in dobiček
2.300.550
703 Davki na premoženje
266.365
704 Domači davki na blago in storitve
204.400
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
478.533
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
298.883
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Globe in druge denarne kazni
29.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.500
714 Drugi nedavčni prihodki
111.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
246.200
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200
721 prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
241.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.836.124
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
877.321
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
958.803
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.003.459
40
TEKOČI ODHODKI 
1.130.577
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
326.414
401 Prisp.delodajalca za soc.varnost
50.424
402 Izdatki za blago in storitve
722.540
403 Plačila domačih obresti
1.200
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.329.614
410 Subvencije
85.224
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
835.260
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 
129.256
413 Drugi tekoči domači transferi 
279.874
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.448.922
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.448.922
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
94.345
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
35.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
59.345
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.668.687
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
798.488
50
ZADOLŽEVANJE
798.488
500 Domače zadolževanje
798.488
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
0
55
ODPLAČILO DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–870.199
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
798.488
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.668.687
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
958.167
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-26/2019
Dolenjske Toplice, dne 2. oktobra 2019
 
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk