Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

Ob-3191/19, Stran 2184
Direktorica na podlagi sklepa Nadzornega sveta z dne 10. 10. 2019 skladno z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. za mandatno obdobje petih let
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima veljaven naziv predavatelja višje strokovne šole,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o: izobrazbi, veljavnem imenovanju za predavatelja višje strokovne šole, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, pedagoški andragoški izobrazbi, in druga dokazila o: strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu),
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (107.a člen ZOVFI),
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 9. 1. 2020. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj višje strokovne šole za krajši delovni čas 15 ur tedensko.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Nadzorni svet Izobraževalni center Geoss d.o.o., Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja VSŠ«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Izobraževalni center Geoss d.o.o.