Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2790. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 7563.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odločba US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 6. redni seji dne 18. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
I. 
Javno dobro preneha obstajati pri naslednjih nepremičninah – parcelah: 403/37, 403/38, 403/39, 403/40, 403/41, 403/42, 403/43, 403/44, 403/45, 403/46, 403/47, 403/48 in 403/49, vse katastrska občina 2169 Kranjska Gora in pri nepremičninah – parcelah: 1438/5, 1438/8, 1438/10 in 1443/5, vse katastrska občina 2167 Rateče.
II. 
Po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa, se pri vseh nepremičninah, navedenih v I. točki tega sklepa, izbriše zaznamba javnega dobra.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 47805-5/2019-7
Kranjska Gora, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat