Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2798. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019, stran 7572.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 7. redni seji dne 17. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19 in popravek v 17/19) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte,določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.«
2. člen 
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna je predvidena tudi splošna proračunska rezervacija v višini 15.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.«
3. člen 
Spremeni se 12. člen odloka tako, da se glasi:
»Občina Šmarje pri Jelšah se bo v letu 2019 zadolžila do višine 1.617.424 EUR.
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Poroštev v letu 2019 ne bo dajala.«
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0006/2019-3
Šmarje pri Jelšah, dne 17. oktobra 2019
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš