Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2772. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2019, stran 7507.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 15. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2019 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se spremeni 2. točka in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/podskupina
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.094.105
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.160.051
70
DAVČNI PRIHODKI
10.189.237
700 Davki na dohodek in dobiček
8.826.237
703 Davki na premoženje
1.056.000
704 Domači davki na blago in storitve
307.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.970.814
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.491.150
711 Takse in pristojbine
18.000
712 Denarne kazni
36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
70.000
714 Drugi nedavčni prihodki
355.664
72
KAPITALSKI PRIHODKI
368.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
173.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialn. premož.
195.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.566.054
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.301.411
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna – iz sred. prorač. EU
264.643
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.025.328
40
TEKOČI ODHODKI
4.018.479
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
891.104
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
145.545
402 Izdatki za blago in storitve
2.928.797
403 Plačila domačih obresti
17.533
409 Rezerve
35.500
41
TEKOČI TRANSFERI
6.768.016
410 Subvencije
207.947
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.183.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
962.694
413 Drugi tekoči domači transferi
2.413.675
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.848.817
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.848.817
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
390.016
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
12.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
378.016
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–2.931.223
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namensk. premož. v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
3.400.000
50
ZADOLŽEVANJE
3.400.000
500 Domače zadolževanje
3.400.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
489.079
55
ODPLAČILA DOLGA
489.079
550 Odplačila domačega dolga
489.079
IX. 
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–20.302
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.910.921
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
2.931.223
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA
9009 Splošni sklad za drugo
20.302
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 3.400.000 EUR.
Občina v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-345/2018
Črnomelj, dne 15. oktobra 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek