Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

Št. 110-11/2019-1 Ob-3188/19, Stran 2183
Svet zavoda Osnovne šole Šentjernej, Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej, na podlagi sklepa Sveta zavoda, z dne 26. 9. 2019, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Predvideni začetek dela dne 15. 3. 2020.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – oziroma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v roku enega leta od pričetka mandata, kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek in potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v zaprti ovojnici v 12 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šentjernej, Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej, s pripisom »Za razpis ravnatelja/-ice – Ne odpiraj«.
Prijavi na razpis je potrebno priložiti program vodenja zavoda.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šentjernej