Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

Ob-3216/19, Stran 2186
Svet šole OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina, na podlagi sklepa 12. seje Sveta šole z dne 14. 10. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Predvideni začetek dela bo dne 28. 1. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet šole OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj!«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Svet šole nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Nepopolne vloge se iz nadaljnjega postopka izločijo. Prav tako se izločijo prepozno vložene vloge.
Svet šole vlog v e-obliki ne bo upošteval.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet šole OŠ Danila Lokarja Ajdovščina