Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

Ob-3192/19, Stran 2184
Svet zavoda Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana, na podlagi 53. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z ZOFVI.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predvideni začetek dela je 1. 2. 2020.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Vrtca Mladi rod, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Mladi rod